Problemstilling ved salg av barnehage og flytting av barnehageplasser

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Vest-Agder på spørsmål om en ny eier av en barnehage kan flytte denne til et annet sted i kommunen og beholde godkjenningen.

Det vises til deres henvendelse datert 3. februar 2012, der dere har spørsmål om en ny eier av en barnehage kan flytte denne til et annet sted i kommunen og ha i behold godkjenningen, herunder retten til antallet plasser som barnehagen opprinnelig hadde godkjenning for. Det er også spørsmål til hvorvidt det kan stilles betingelser for godkjenningen, som f.eks. plasseringen av den nye barnehagen.

Etter barnehageloven § 10 skal kommunen gi godkjenning for å drive barnehager som oppfyller kravene i §§ 1, 1a og 2. Nærmere spesifiserte krav er også gitt forskrift om rammeplan for barnehagen, som er hjemlet i barnehageloven § 2 syvende ledd. Etter disse bestemmelsene må barnehagen oppfylle en del krav som går på den fysiske utformingen av barnehagen for å få godkjenning. Det vises i den forbindelse til merknadene til § 10 i Ot. prp. nr. 72 (2004-05): «Dette stiller mange og varierte krav til barnehagens lokaler og uteområde. Som nevnt i merknadene til § 2 tredje ledd, må lokaler, inventar og uteområder utformes på en måte som tar hensyn til små barns behov for kroppslige utfordringer og som fremmer lek, læring og omsorg.» Ved en tilstrekkelig stor endring av det fysiske miljøet som lå til grunn for godkjenningen, kan ikke den opprinnelige godkjenningen lengre være i behold. Ved en flytting av barnehagen til et annet sted, vil endringen være så stor at den opprinnelige godkjenningen ikke er gyldig lengre, og det må søkes på nytt.

Ved godkjenning etter § 10 kan ikke kommunen legge vekt på forhold som ligger utenfor bestemmelsen. I merknadene til § 10 i Ot. prp. nr. 72 (2004-05) er det presisert at «[d]agens frie etableringsrett skal videreføres. Det betyr at barnehager som finnes egnet til i forhold til formåls- og innholdsbestemmelsen har rett til godkjenning. Kommunen har ved sin vurdering av søknaden ikke adgang til å legge vekt på det lokale behovet for barnehageplasser eller følgende for det eksisterende barnehagetilbudet i kommunen». Kommunen kan derfor ikke legge vekt på hvor i kommunen barnehagen drives ved behandlingen av søknaden om godkjenning.

Vår referanse: 2012/730