Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter andre ledd.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2017 nr. 2290, 19 des 2017 nr. 2418 (i kraft 1 aug 2018).

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra kravet om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Dispensasjon gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

0 Endret ved forskrift 8 juni 2018 nr. 829 (i kraft 1 aug 2018).

Kommunens vedtak etter § 2 og § 3 kan påklages til statsforvalteren.

0 Endret ved forskrift 18 mai 2021 nr. 1550 (i kraft 1 juni 2021).

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Forskriften trer i kraft 1. august 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. desember 2005 nr. 1508 om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder gitt med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 17 fjerde ledd og § 18 sjette ledd og forskrift 16. desember 2005 nr. 1507 om pedagogisk bemanning fastsatt med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 18 sjette ledd.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Til § 1 første ledd

Bestemmelsen angir barnehageeiers plikt til å sørge for at barnehagen har en forsvarlig pedagogisk bemanning. Hva som er forsvarlig må vurderes konkret i hver enkelt barnehage. Denne plikten gjelder uavhengig av grensene for maksimalt antall barn som er oppgitt i andre og tredje ledd. I noen barnehager må hver pedagogisk leder derfor ha ansvar for færre barn enn det som angis i disse leddene.

Til § 1 andre ledd

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år. Pedagognormen skal oppfylles for barnehagen som helhet og bestemmelsen stiller ikke krav til gruppestørrelse eller gruppetilhørighet for barn. Hvis barnehagen har 7 barn under tre år eller 14 barn over tre år, og tar inn ett barn til, utløser dette barnet krav om én ny pedagogisk leder.

Til § 1 tredje ledd

Styrers tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning. Den tiden styreren arbeider direkte med barna kan inngå i normen for pedagogisk bemanning. Dersom styrer for eksempel jobber halvparten av tiden med administrasjon og ledelse, betyr det at styrer utgjør en halv pedagogisk leder i beregningen av antall pedagogiske ledere per barn.

Til § 1 fjerde ledd

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter andre ledd. Hvis barnehagen har syv barn under tre år omregnet i heltidsplasser eller 14 barn over tre år omregnet i heltidsplasser, og tar inn ett barn til, utløser dette barnet krav om én ny pedagogisk leder.

Til § 2

Eier kan søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning til kommunen. Dispensasjonsadgangen skal kun brukes unntaksvis. For å sikre at saken blir tilstrekkelig belyst og brukernes rett til medbestemmelse ivaretas, skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg legges ved eiers søknad om dispensasjon fra pedagognormen. Når kommunen vurderer om den skal innvilge dispensasjon, må den foreta en konkret vurdering av barnegruppenes sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø (ute- og innearealer), barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse. Kommunen kan stille vilkår ved innvilgelse av dispensasjon.

Til § 3 første ledd

Barnehageeier kan søke om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og til pedagogisk leder. Det er kommunen som barnehagemyndighet som skal vurdere om en søknad skal innvilges. Når den reelle kompetansen hos den det søkes for er vurdert, kan kommunen stille vilkår ved dispensasjonen. Hva slags vilkår som eventuelt stilles, vil være avhengig av den reelle kompetansen vedkommende har og hvordan kommunen vil sikre at vedkommende blir i stand til å fylle stillingen. Det kan for eksempel stilles krav om at den som får dispensasjon, mottar veiledning fra barnehagelærer.

Ved behandling av søknader om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder i barnehage, skal de reelle kvalifikasjonene til den det søkes for vurderes av kommunen. Andre relevante momenter som kan tillegges vekt er for eksempel hvor lenge vedkommende har utført relevant arbeid i barnehage og hvor sannsynlig det er at barnehagen innen rimelig tid kan få ansatt en kvalifisert søker. En søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder skal inneholde en skriftlig uttalelse fra barnehagens styrer.

Til § 3 andre ledd

Barnehageeier kan søke om midlertidig dispensasjon fra kravet om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder. Det er kommunen som barnehagemyndighet som skal vurdere om en søknad skal innvilges.

Til § 3 tredje ledd

En dispensasjon gis for den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage. Det er ikke adgang til å ta med seg en dispensasjon fra én barnehage til en annen barnehage.

0 Endret ved forskrift 19 des 2017 nr. 2290, endret uten kunngjøring i Norsk Lovtidend i forbindelse med forskrift 19 des 2017 nr. 2418 (i kraft 1 aug 2018), endret ved forskrift 8 juni 2018 nr. 829 (i kraft 1 aug 2018).