Formålet med forskriften er at søker som er kvalifisert til å inneha stilling som styrer eller pedagogisk leder i barnehage i hjemstaten skal være kvalifisert til å inneha stilling som styrer eller pedagogisk leder i barnehage i Norge under samme vilkår som norske borgere.

Forskriften gjelder godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen stat for lovregulerte yrker i barnehagesektoren. Styrer og pedagogisk leder i barnehage er lovregulerte yrker i Norge. Forskriften gjelder for borgere som ikke er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven.

0 Endret ved forskrift 8 feb 2018 nr. 178.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

I denne forskriften forstås med

  • a. yrkeskvalifikasjoner : kvalifikasjoner bekreftet ved et kvalifikasjonsbevis, et kursbevis eller yrkeserfaring.
  • b. kvalifikasjonsbevis : vitnemål, attester og annen dokumentasjon utstedt av en myndighet i en stat utpekt i henhold til lover eller forskrifter i staten.
  • c. lovregulert yrke : en eller flere former for yrkesvirksomhet som er underlagt lov- eller forskriftsfestede krav om bestemte yrkeskvalifikasjoner, eller hvor bruken av en yrkestittel ved lov eller forskrift er begrenset til innehavere av en gitt yrkeskvalifikasjon.
  • d. barnehage : virksomhet som er godkjent i henhold til barnehageloven § 14 og § 15.

0 Endret ved forskrifter 8 feb 2018 nr. 178, 19 mars 2021 nr. 801.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Det kreves godkjenning etter denne forskriften dersom yrkeskvalifikasjoner fra annen stat skal gi adgang til å inneha stilling som styrer eller pedagogisk leder i barnehage.

Den som får godkjenning av yrkeskvalifikasjoner etter forskriften har rett til å arbeide som styrer eller pedagogisk leder i barnehage på samme vilkår som personer med kvalifikasjoner etter barnehageloven § 24 andre ledd og § 25 første ledd.

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen stat etter denne forskriften skal gis av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT).

0 Endret ved forskrifter 8 feb 2018 nr. 178, 15 mai 2019 nr. 629, 3 okt 2019 nr. 1311 (i kraft 1 jan 2020), 19 mars 2021 nr. 801.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Søknad om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal fremmes på søknadsskjema utarbeidet av NOKUT.

For godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal NOKUT kreve at søker framlegger:

  • a. bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis
  • b. bevis for søkerens statsborgerskap.

NOKUT kan kreve bevis for at søker har arbeidserfaring, dersom det er aktuelt å vurdere dette.

Det kreves at søkeren har tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norske samfunnsforhold og barnehageforhold. Dette gjelder ikke for søkere som har norsk, samisk, svensk, dansk, islandsk, finsk eller færøysk som førstespråk.

0 Endret ved forskrifter 8 feb 2018 nr. 178, 14 aug 2018 nr. 1236 (se denne for merknad til endringen), 15 mai 2019 nr. 629, 3 okt 2019 nr. 1311 (i kraft 1 jan 2020).

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

(Opphevet)

0 Opphevet ved forskrift 8 feb 2018 nr. 178.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

(Opphevet)

0 Opphevet ved forskrift 8 feb 2018 nr. 178.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

(Opphevet)

0 Opphevet ved forskrift 8 feb 2018 nr. 178.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

For å få godkjenning etter forskriften, må søkeren dokumentere yrkeskvalifikasjoner med tilsvarende nivå som det som følger av barnehageloven § 24 andre ledd og § 25 første ledd. Beviset skal være utstedt av kompetent myndighet i en stat utpekt i samsvar med lov, forskrift eller administrasjonsbestemmelse i vedkommende stat.

Det kan også gis godkjenning etter gjensidig avtale med fremmed stat.

0 Endret ved forskrifter 8 feb 2018 nr. 178, 15 mai 2019 nr. 629, 19 mars 2021 nr. 801.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

(Opphevet)

0 Opphevet ved forskrift 8 feb 2018 nr. 178.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

(Opphevet)

0 Opphevet ved forskrift 8 feb 2018 nr. 178.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

NOKUT skal bekrefte at søknaden er mottatt innen en måned etter at den er mottatt og informere søkeren om eventuelle mangler ved søknaden.

NOKUT skal avgjøre søknaden så raskt som mulig og senest innen fire måneder etter at all nødvendig dokumentasjon er framlagt.

NOKUTs vedtak eller mangel på vedtak, kan påklages til Kunnskapsdepartementet.

0 Endret ved forskrift 3 okt 2019 nr. 1311 (i kraft 1 jan 2020).

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

En søker som ikke får godkjent yrkeskvalifikasjoner etter forskriften kan ikke arbeide som styrer eller pedagogisk leder i barnehage i Norge.

En søker som ikke får godkjenning etter forskriften kan likevel arbeide som styrer eller pedagogisk leder dersom kommunen dispenserer fra utdanningskravet etter forskrift 22. juni 2017 nr. 1049 om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.

0 Endret ved forskrift 8 feb 2018 nr. 178.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Forskriften trer i kraft på tidspunkt for kunngjøringen.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.