Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 – moderasjon og endring i inntekt

Utdanningsdirektoratet har svart Skedsmo kommune på spørsmål om avklaringer av forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 femte ledd.

Vi viser til henvendelse 26. mars 2018 fra Skedsmo kommune. Dere ønsker avklaringer av
forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 femte ledd.

Det er fylkesmannen som har ansvar for veiledning av kommuner, og som normalt besvarer
henvendelser fra dem. Vi har imidlertid vært i kontakt med Fylkesmannen i Oslo og
Akershus og de er enige i at det her er behov for avklaring fra Utdanningsdirektoratet.
Under vil vi redegjøre nærmere for hva som ligger i begrepet vesentlig og varig endring i
inntekt forskriften §3 femte ledd.

Inntektsøkning er ikke omfattet av «vesentlig og varig endring» i inntekt

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 omhandler moderasjonsordninger. Femte ledd
omhandler hvilken dokumentasjon som skal legges ved søknaden og lyder:

Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller
personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse
eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års
selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

I merknadene til bestemmelsen står det at dokumentasjonskravet for inntektsberegning
som hovedregel er siste års selvangivelse, men at dersom skattepliktige inntekter ikke vises
i den forhåndsutfylte selvangivelsen må det opplyses om disse ved søknaden om
moderasjon. Videre står det i merknadene:

Som det angis i andre punktum kan kommunen unntaksvis godta annen dokumentasjon for
inntekt. Dersom vedkommende ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av
kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Ved vesentlig og
varig endring i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse kan søker legge frem annen
dokumentasjon for inntekt. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap i
form av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Merknadene er tydelige på at «vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt» kun
gjelder inntektstap. Det er i merknadene ikke åpnet for at bestemmelsen også skal gjelde
ved inntektsøkning.

Fordi «vesentlig og varig endring» i inntekt ikke omfatter inntektsøkning, kan ikke
kommunen legge vekt på om husholdningens på søknadstidspunktet eller underveis i året
har en bedre inntekt enn fjoråret. Et vedtak om vil ikke være ugyldig selv om inntekten til
søker senere blir bedre.

Tilfeller der størrelsen på ny inntekt er usikker

I enkelte tilfeller vil det være klart at husholdningen har en «vesentlig og varig endring» i
inntekt, men det er uklart hva den den nye inntekten blir. Medlemmer av husholdningen
kan ha begynt å studere, endret stillingsprosent, mistet stønader fra Nav eller lignende, og
det kan være uklart hvilken støtte vedkommende vil få fra NAV, eller vedtak fra NAV kan
være tidsbegrenset.

Ordlyden «vesentlig og varig endring» peker på at nedgangen i inntekt må være betydelig
og at den må være stabil over tid. Det betyr at kommunen må vurdere om endringen er
stor nok, og hvor vedvarende den er. Kommunen må legge til grunn den dokumentasjonen
på «vesentlig og varig endring» i inntekt som finnes på søknadstidspunktet. Her gjelder
alminnelig sannsynlighetsovervekt, og kommunen må vurdere sannsynligheten for at
årsaken til inntektstapet kommer til å vedvare eller ikke.

Lovgiver har akseptert at søkers økonomiske situasjon på søknadstidspunktet eller senere
er bedre enn det som fremkommer av selvangivelsen. Utgangspunktet må derfor være at
dersom søker legger fram dokumentasjon på «vesentlig og varig endring» i inntekt, vil det
vedtaket om moderasjon være riktig selv om den økonomiske situasjonen til søker senere
bedrer seg.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen, jf.
bestemmelsens fjerde ledd. Derfor må normalt vedtaket gjelde for hele barnehageåret, ev.
ut barnehageåret dersom det søkes underveis i året. Kommunen kan normalt ikke
tidsbegrense vedtaket til å gjelde for f.eks. en eller to måneder.

Selv om det aksepteres at søker kan få en bedre økonomisk situasjon etter
søknadstidspunktet uten at det gir grunnlag for å endre moderasjonen, må det det selvsagt
avgrenses mot tilfeller der søker legger fram feil eller misvisende informasjon om inntekt.

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep.

Vår referanse: 2018/16487