Svar på spørsmål om redusert foreldrebetaling

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Møre og Romsdal på spørsmål om redusert foreldrebetaling ved bytte av barnehage.

Vi viser til e-post av 17. februar 2016 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med spørsmål om redusert foreldrebetaling ved bytte av barnehage. En person har fått vedtak om redusert foreldrebetaling. Barnet skal bytte barnehage. På grunn av oppsigelsestid må det betales for begge plassene i noen måneder. Den vedtaket gjelder mener imidlertid at hun skal betale redusert til en barnehage og ikke noe til den andre. Fylkesmannen spør om 6 %- regelen gjelder eller om det at hun har akseptert ny plass medfører dobbel betaling.

Etter forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 1 fremkommer det at foreldrebetaling for en barnehageplass ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Forskriften § 3 tredje ledd gir kommunen ansvar for å ha en ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetalingen. Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt for en barnehageplass.

Etter barnehageloven § 7 fjerde ledd skal barnehageeier fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Det fremkommer av departementets merknader til bestemmelsen at regler om oppsigelsesfrist og vilkår for oppsigelse er slike opplysninger, og må fremgå av vedtektene.

Reglene om foreldrebetaling gjelder for «barnehageplass». Dersom et barn bytter barnehage, vil det på grunn av oppsigelsestid kunne bli stående med to barnehageplasser i en periode. Etter vår vurdering må det da betales for begge plassene i denne perioden, noe som da også vil kunne føre til at foreldrene i denne perioden må betale mer enn maksprisen, eller det beløpet som er satt etter vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen. Dette forutsetter følgelig at barnehagens vedtekter har opplysninger om vilkår for oppsigelse.

Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkårene mellom foreldre og barnehageeier. Kontraktsvilkårene må følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og øvrig regelverk. Er det tvil om et kontraktsvilkår er rimelig, kan Forbrukerombudet kontaktes for veiledning.

Vår referanse: 2016/1590