Svar på spørsmål om barnehageloven § 18 a

Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål fra Fylkesmannen i Østfold om hva som ligger i vilkåret "minst fem års arbeidserfaring" i barnehageloven § 18a bokstad d.

Svar på spørsmål om barnehageloven § 18 a

Vi viser til e-post 18.oktober 2018 hvor dere stiller spørsmål om barnehageloven § 18 a andre ledd bokstav d. Dere spør om hva som ligger i «minst fem års arbeidserfaring». Dere viser til at det er mange vikarer som hentes inn ved sykdom, og mange som jobber deltid i sektoren. For disse kan fem års arbeidserfaring bety svært lite arbeid.

Etter barnehageloven § 18 a andre ledd bokstav d gjelder det ikke krav om norskprøve etter første ledd for «personer som har minst fem års relevant arbeidserfaring fra en norskspråklig barnehage eller skole». Det er verken i barnehageloven eller forarbeidene til § 18 a sagt noe om hva som ligger i «minst fem års arbeidserfaring». Det er barnehageeier som skal vurdere om en søker kan unntas fra kravet om norskprøve.

Etter forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat ble det tidligere stilt krav om tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norsk språk for å få godkjenning som styrer og pedagogisk leder. Bestemmelsen ble opphevet da språkkravet for denne gruppen ble tatt inn i barnehageloven § 18 b. I § 18 b er det ikke tatt inn en unntaksbestemmelse om arbeidserfaring, tilsvarende § 18 a andre ledd bokstav d. Men det fremkommer av § 18 b andre ledd at barnehageeier kan godta annen dokumentasjon av norskferdigheter enn det som er nevnt i første ledd. I Prop.67 L (2017-2018) punkt 5.5.2 uttales det at arbeidserfaring kan legges til grunn under annen dokumentasjon i § 18 b. Det presiseres at barnehageeier ikke kan «redusere kravet til nivået på norskferdigheter sammenlignet med de alternative kravene som er oppstilt i forslaget til ny bestemmelse».

Det er Utdanningsdirektoratet som behandler søknader om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder. Da direktoratet tidligere vurderte språkkravet ble det lagt til grunn at en person hadde dokumentert tilfredsstillende norskferdigheter hvis personen hadde minst fem års arbeidserfaring fra en arbeidsplass der personen hadde brukt norsk som arbeidsspråk. Utdanningsdirektoratet godtok fem års heltidsarbeid, men dersom en person hadde jobbet i 50 % stilling kunne åtte års arbeidserfaring godtas.

Vi mener det samme må kunne legges til grunn i vurderingen av arbeidserfaring etter § 18 a andre ledd bokstav d, slik at det som hovedregel er fem års heltidsarbeid som kan gi unntak fra kravet om norskprøve etter første ledd. Dersom den som søker har jobbet deltid, mener vi barnehageeier må vurdere stillingsprosenten opp mot varigheten av arbeidet. Den som ansetter vil gjennom ansettelsesprosessen og i intervjusituasjonen få anledning til å vurdere om norskferdighetene er tilfredsstillende. Barnehageeier kan ikke redusere kravet til nivået på norskferdigheter som fremkommer i første ledd. Barnehageeier må i alle tilfeller påse at den samlede bemanningen har tilstrekkelige norskferdigheter til at barnehagen kan drives i samsvar med barnehageloven og rammeplanen. Hva som er "pedagogisk forsvarlig", jf. § 18 a tredje ledd, utgjør en absolutt nedre grense ved ansettelse. Vi legger til grunn at barnehageeier ønsker ansatte med gode norskferdigheter, slik at barnehageeier vil kreve at det er avlagt norskprøve dersom barnehageeier er i tvil om arbeidserfaringen er tilstrekkelig.

Vår referanse: 2018/22986