Når skal barn i familiebarnehager regnes som tre år?

Kunnskapsdepartementet har svart Utdanningsdirektoratet om når barn i familiebarnehager skal regnes som tre år.

Spørsmålet er fra hvilken måned barn i familiebarnehager skal regnes som tre år.

Familiebarnehager er regulert i forskrift om familiebarnehager. Det fremgår av forskriften § 1 siste punktum at «Ut over de særskilte regler som gis i denne forskriften, gjelder de bestemmelser som er fastsatt i eller men hjemmel i barnehageloven».

Forskriften regulerer ikke når barn skal anses som tre år. Det er der derfor relevant å se på skjæringspunktet for når barn regnes som tre år i bestemmelser fastsatt i eller med hjemmel i barnehageloven.

I merknadene til barnehageloven § 6 i rundskriv F-08/2006 står det at et barn regnes som tre år fra og med det kalenderåret barnet fyller tre. I forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager regnes barn som tre år fra og med august det året de fyller tre. Også i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager regnes barn som tre år fra og med august det året de fyller tre. Departementet har tidligere slått fast at barn skal regnes som tre år fra august det året de fyller tre år også etter arealnormen. Årsaken til dette er at det etter departementets vurdering er det nær sammenheng mellom arealnormen, pedagognormen og finansiering.

Dette viser at skjæringspunktet for når et barn skal regnes som tre år i de fleste tilfeller er fra august det året barnet fyller tre år. I og med at bestemmelser som er fastsatt med hjemmel i barnehageloven gjelder tilsvarende for familiebarnehager, vurderer departementet at presiseringene i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager og i forskrift om tildeling av tilskudd, også vil gjelde familiebarnehager.

Departementet legger etter dette til grunn at barn i familiebarnehager skal regnes som tre år fra og med august det året det fyller tre år.

Vår referanse: 2018/16025