Krav til antall pedagoger i familiebarnehager

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Vest-Agder på spørsmål om pedagogkravet i familiebarnehager, og hvilken betydning Kunnskapsdepartementets og våre presiseringer av pedagognormen har for familiebarnehager.

Utdanningsdirektoratet viser til e-post 18. desember 2012.

Deres henvendelse knytter seg til pedagogkravet i familiebarnehager, og hvilken betydning Kunnskapsdepartementets og våre presiseringer av pedagognormen har for familiebarnehager.

Med hjemmel i barnehageloven § 11 andre ledd, er det utarbeidet forskrift om familiebarnehager. Når det gjelder kravet til pedagogisk bemanning følger det av forskriften § 6 at det i en familiebarnehage kan være maksimalt 30 barn per førskolelærer (barnehagelærer) som gir pedagogisk veiledning.

Kunnskapsdepartementet og vi har tidligere presisert kravet til antall pedagoger i ordinære barnehager og åpne barnehager. I departementets brev av 25. juni til PBL er det sagt noe nærmere om hvordan norm for pedagogisk bemanning skal tolkes. Det følger av brevet at «Antall pedagogiske ledere er ikke gitt som en variabel størrelse. Pedagognormen åpner således ikke for å beregne en prosentandel av en pedagogstilling per barn. Dersom en barnehage har 19 barn over tre år eller 10 barn under tre år på hel tid er det et krav om to pedagogiske ledere i full stilling for at forskriftens bestemmelse skal være oppfylt.»

Denne tolkingen knytter seg til pedagogiske ledere i ordinære barnehager og åpne barnehager. Ved vurderingen av hvilke krav som stilles til pedagoger i familiebarnehager, må dette løses ut i fra forskriften om familiebarnehager, som har et annet innhold enn kravene i forskriften om pedagogisk bemanning. Utdanningsdirektoratet kan ikke se at tolkningene knyttet til forskrift om pedagogisk bemanning, vil ha betydning for innholdet i kravet til pedagogisk veiledning i forskrift om familiebarnehager.

Forskrift om familiebarnehager § 6 begrenser ikke familiebarnehagenes mulighet til å beregne prosentvis andel veiledningsressurs ut i fra antall barn i barnehagen. En barnehage med for eksempel 15 barn, vil da måtte ansette en barnehagelærer i 50 % prosent stilling. Det innebærer videre at èn barnehagelærer kan være pedagogisk veileder for flere enkeltstående barnehager.

Ved beregningen av veiledningsressursen må barnehagen ta utgangspunkt i antall barn i barnehagen, og ikke plasser. Dette vil være tilsvarende som i ordinære barnehager. Det er kun i forbindelse med godkjenningen etter barnehageloven § 6 bokstav b, at det kan legges til grunn at to barn med deltidsplass kan regnes som ett barn dersom de ikke er tilstede samtidig.

Vår referanse: 2012/6896