Retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris

Skolene vil kunne bruke retningslinjene som en støtte ved kjøp av varer og tjenester. Retningslinjene gjelder også for skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4.

Formålet

Retningslinjene skal beskrive sentrale momenter som friskolene bør vektlegge når de skal fastsette markedsmessig pris ved handel av varer og tjenester.

Retningslinjene er basert på forvaltningspraksis og tolkninger av regelverket. De gir
derfor ikke en uttømmende beskrivelse av alt som skolen må ta hensyn til ved vurderingen av markedspris.

Retningslinjene er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med
Kunnskapsdepartementet.

Er du en friskole og ønsker veiledning om regelverket, må du ta kontakt med Statsforvalteren i skolens fylke.