Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Kostnader som kan belastes barnehagens resultatregnskap – krav om relevans

At barnehagen bare skal dekke kostnader som direkte gjelder godkjent drift av barnehagen, betyr at alle transaksjoner som kostnadsføres i barnehagens regnskap må være direkte knyttet til den driften som kommunen har godkjent etter barnehageloven.

Dere må vurdere konkret i hvert enkelte tilfelle om kostnaden direkte gjelder godkjent drift av barnehagen. At kostnaden må «gjelde» godkjent barnehagedrift stiller krav til at kostnaden må være relevant for driften av denne konkrete barnehagen. Barnehagens kostnader må også være reelt knyttet til barnehagedriften.

I denne vurderingen må barnehageeier ta stilling til følgende:

1. Er denne type kostnad relevant for barnehagedriften?

Eksempel på kostnader som kan være relevant for barnehagedrift er kjøp av klatrestativ og førstehjelpskurs.

Et annet eksempel er barnehager med friluftsprofil som går til innkjøp av en buss for å kjøre barna på tur. Kostnaden til bussen kan være relevant for driften av akkurat denne type barnehage.

Kjøp av varer og tjenester knyttet til formål eller aktiviteter som står i årsplaner eller andre dokumenter, kan også tyde på at kostnaden er relevant for barnehagen.

2. Reell kostnad: Er kostnaden reelt knyttet til barnehagedriften?

Selv om en type kostnad kan være relevant for barnehagedrift, må også kostnaden reelt gjelde driften av den konkrete barnehagen. Dette betyr at varen eller tjenesten som kostnaden gjelder, i realiteten blir benyttet av og kan knyttes til barnehagen. I denne vurderingen vil det være et viktig moment om kostnaden kommer barna i barnehagen til gode. Det kan også være tilfeller hvor kun deler av kostnaden anses relevant, fordi kun deler av varene eller tjenestene reelt sett gjelder godkjent barnehagedrift.

Eksempler