Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Endringer i veilederen

Oversikt over endringer i veilederen

28.06.2022:

  • Nytt kapittel «krav om lån i bank»
  • Nytt kapittel «krav om internkontroll»
  • Nytt kulepunkt om kryssubsidiering under overskriften «Kostnader som ikke skal føres i barnehagens resultatregnskap kan for eksempel være»
  • Oppdatering om vårt tilsyn med internkontroll i kapittel om «Tilsyn og reaksjoner ved brudd»

04.07.2022:

  • Presisering av hva som er normal varighet på kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften, og eksempler på dette.

16.07.2022:

  • Oppdateringer i underkapittel «Forbud mot «vesentlig avvik» i personalkostnader», som følge av tolkningsuttalelse fra Kunnskapsdepartementet datert 30.06.2022. Tatt inn eksempler på momenter som kan og ikke kan begrunne at det reelle avviket er mindre enn det fremstår som, herunder om ansiennitet.
  • Oppdatering i kapittel om «Krav om lån i bank», som følge av tolkningsuttalelse fra KD datert 04.07.2022. Klargjøring av konsernintern gjeld i forbindelse med omorganisering til eget rettssubjekt.