Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Endringer i veilederen

Endringer 05.02.2024

 • Nytt kapittel: Spørsmål og svar etter temaene "avskrivning av transportmidler" og "fremmedtjenester".
 • Strukturelle endringer.

Endringer 28.06.2022

 • Lagt til kapittel «krav om lån i bank»
 • Lagt til kapittel «krav om internkontroll»
 • Lagt til kulepunkt om kryssubsidiering under overskriften «Kostnader som ikke skal føres i barnehagens resultatregnskap kan for eksempel være»
 • Oppdatering om vårt tilsyn med internkontroll i kapittel om «Tilsyn og reaksjoner ved brudd»

Endringer 04.07.2022:

 • Presisering av hva som er normal varighet på kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften, og eksempler på dette. 

Endringer 16.07.2022:

 • Oppdateringer i underkapittel «Forbud mot «vesentlig avvik» i personalkostnader», som følge av tolkningsuttalelse fra Kunnskapsdepartementet datert 30.06.2022. Tatt inn eksempler på momenter som kan og ikke kan begrunne at det reelle avviket er mindre enn det fremstår som, herunder om ansiennitet.
 • Oppdatering i kapittel om «Krav om lån i bank», som følge av tolkningsuttalelse fra KD datert 04.07.2022. Klargjøring av konsernintern gjeld i forbindelse med omorganisering til eget rettssubjekt.

Endringer 13.02.2023

Hele  veilederen er oppdatert (både eksisterende og nye kapitler) i tråd med lovbestemmelser i barnehageloven, som trådte i kraft 1. januar 2023.

 • Lagt til § 7a om krav til selvstendig rettssubjekt
 • Lagt til § 23 a om forbud mot annen virksomhet
 • Lagt til § 23 c om meldeplikt for private barnehager
 • Lagt til økonomiforskrift til barnehageloven

Endringer 23.02.2023

 • Særlige endringer i eksisterende kapitler:  

 • Endret punkt om «Husleie til nærstående selskap» i kapittel om «Krav ved handel transaksjoner med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier».  

 • Oppdatert punkt om «Nærstående selskap kjøper inn varer eller tjenester og videreselger dem til barnehagen» i kapittel om «Krav ved handel transaksjoner med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier». 

 • Oppdatert i punkt om «Tilbakebetaling av tilskudd» i kapittel om «Tilsyn og reaksjoner ved brudd». 

Kapittelendringer:

 • Fjernet kapittel «krav til barnehagens resultatregnskap».
 • Lagt til kapittel om «krav om relevante kostnader».
 • Lagt til kapittel om «Særlige krav til behandlingen av avtaler med eieren, eierens nærstående, eller selskap i samme konsern som eier».
 • Lagt til kapittel «Forbud mot annen virksomhet».
 • Lagt til kapittel om «krav til regnskap og bokføring».
 • Lagt til kapittel om «krav til revisjon».
 • Lagt til kapittel om «krav til oppbevaring av dokumentasjon».
 • Lagt til kapittel om «meldeplikt».
 • Fjernet kapittel «tips til deg som fører regnskap».

Særlige endringer i eksisterende kapitler:

 • Endret punkt om «Husleie til nærstående selskap» i kapittel om «Krav ved handel transaksjoner med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier».
 • Oppdatert punkt om «Nærstående selskap kjøper inn varer eller tjenester og videreselger dem til barnehagen» i kapittel om «Krav ved handel transaksjoner med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier». Oppdatert i punkt om «Tilbakebetaling av tilskudd» i kapittel om «Tilsyn og reaksjoner ved brudd».

 Endringer 23.04. 2024

 • Lagt til tema, styrehonorar, under siden med spørsmål og svar.