Fravær i grunnskolen

 Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn.

Hvis elever ikke får opplæring i et eller flere fag på grunn av streik, vil det ikke regnes som fravær fra opplæringen.

Slik behandler du permisjonssøknader

Siden elevene har en plikt til opplæring i grunnskolen, må foreldrene søke om permisjon hvis barnet skal være borte fra skolen av andre grunner enn sykdom.

 • Kommunen og skolen kan ha regler for hvordan permisjonssøknader skal behandles. 
 • Når du tar stilling til en permisjonssøknad, må du fatte et enkeltvedtak, og følge reglene for dette. Statsforvalteren er klageinstans.
 • Eleven har ikke rett på permisjon.
 • Det er du som behandler søknaden som bestemmer om det er forsvarlig for eleven å være borte, ut fra opplæringen eleven totalt sett får.
 • Eleven har ikke rett til å få erstattet tapt opplæring.
 • Permisjonen kan ikke vare lenger enn 2 uker av gangen. 
 • Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om det. 
 • Når foreldre har felles foreldreansvar, men ikke bor sammen, kan den av foreldrene som barnet bor fast hos søke om permisjon. En slik søknad krever ikke enighet mellom foreldre. Dersom barnet har delt bosted, må avgjørelsen om å søke permisjon tas i fellesskap. Se tolkningsuttalelse fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Slik fører du fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet.

Eleven eller foreldrene kan kreve at inntil 10 skoledager fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Eleven kan også kreve at skolen legger ved en begrunnelse på fraværet til vitnemål. 

Elever kan kreve å få strøket dokumentert fravær som skyldes

 • helsegrunner etter tredje dag
 • kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag
 • innvilget permisjon fra første dag

Dokumentert fravær vil si at eleven har fått innvilget permisjon eller leverer en legeerklæring. 

Elever med for mye fravær

Det kan være mange grunner til at elever er mye borte fra skolen. Skoler som tidlig følger opp elever som er mye borte, kan bidra til at færre elever faller fra. 

 • Elever som har mye fravær, går glipp av mye opplæring.
 • Høyt fravær, uansett grunn, føre til at læreren kan mangle vurderingsgrunnlag, og at eleven får ikke standpunktkarakterer.
 • Skolen kan sette ned karakteren i orden eller oppførsel på grunn av skulk.

Varsling til elever og foreldre

Foreldrene skal ha informasjon om fraværet til eleven. 

Hvis det er fare for at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag, skal skolen varsle eleven og foreldrene så tidlig som mulig. 

Skolen må varsle for hver karakter. Det betyr at selv om eleven og foreldrene har fått et varsel før jul i forbindelse med halvårsvurderingen i faget, gjelder ikke dette varslet for standpunktkarakteren. 

Hvis skolen ikke varsler, skal eleven få karakter.