Fravær i videregående

Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. 

Les Udirs anbefalinger til nye fraværsregler her.

Dokumentert og udokumentert fravær

Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.

Hva kan være dokumentert fravær?

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær strøket fra vitnemålet eller unntatt fra fraværsgrensen. Disse typene fravær kan være dokumentert fravær.

Sykdom

Sykdom regnes som dokumentert fravær. Dette gjelder både fysisk eller psykiske helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming. Fraværet kan bli unntatt fra fraværsgrensen fra første time, men kan ikke strykes fra vitnemålet før etter tredje dag. Fravær på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming kan strykes fra første dag.

Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel helsesykepleier, fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Det er ikke nok med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Velferdsgrunner som bryllup og begravelser

Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse av årsaken utstedt av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. Hvis det er vanskelig kan det være nok med en bekreftelse fra foreldre eller myndige elever for velferdsgrunner.

Verv, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå

Verv som tillitsvalg, politisk arbeid, hjelpearbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur, kan være dokumentert fravær.

Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner.

Lovpålagt oppmøte

Eksempler på dokumentert fravær kan være å vitne i en rettssak eller delta på sesjon. Gyldig dokumentasjon er erklæring eller bekreftelse, for eksempel fra domstolen eller forsvaret.

Helligdager for trossamfunn utenfor Den norske kirke

Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra trossamfunnet.

Rådgiving og PP-tjenesten

Rådgivning (blant annet sosialpedagogisk rådgivning) og tid hos PP-tjenesten skal ikke anses som fravær. Dette er rettigheter eller tilbud som eleven har og som er regulert i opplæringsloven.

Organisert studiearbeid

Selvstendig studiearbeid og skoleadministrativt arbeid, f.eks. elevrådsarbeid, allmøte for elevene regnes ikke som fravær. Det er en forutsetning at slikt arbeid skal være godkjent av skolen/faglærer. Dersom arbeidet ikke er avtalt med skolen/faglærer, vil også dette være å regne som fravær.

Kjøreopplæring

Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen.

Ved streik

Hvis elever ikke får opplæring i et eller flere fag på grunn av streik, vil det ikke regnes som fravær fra opplæringen.

Hva er udokumentert fravær?

Andre typer fravær enn de i listen over er alltid udokumentert fravær.

Kjøreopplæring

Deler av kjøreopplæring som ikke er nevnt over, regnes som fravær. Dette gjelder blant annet førerprøven. 

Bortvisning fra undervisning

Bortvisning fra undervisningen er også fravær.

I tillegg er alt fravær som eleven ikke leverer dokumentasjon for, udokumentert.

Alt udokumentert fravær skal føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

Fravær på vitnemål og kompetansebevis

Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Fraværet skal føres som dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.

Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. 

Varsling til elever og foreldre

Foreldrene skal ha informasjon om fraværet til eleven, fram til eleven er myndig. 

Hvis det er fare for at eleven går over fraværsgrensen, eller at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag, skal skolen varsle eleven så tidlig som mulig. Hvis eleven er under 18 år, skal foreldrene også varsles. 

Skolen må varsle en gang for hvert fag. Det betyr at selv om eleven har fått et varsel før jul i forbindelse med halvårsvurderingen i faget, gjelder ikke dette varslet for standpunktkarakteren. Selv om faget har flere karakterer, som norsk, trenger ikke skolen å varsle for hver karakter.

Hvis skolen ikke varsler, skal eleven få karakter. 

Oppfølging av elever med for mye fravær

Det kan være mange grunner til at elever er mye borte fra skolen. Skoler som tidlig følger opp elever som er mye borte, kan bidra til at færre elever faller fra. 

  • Elever som har mye fravær, går glipp av mye opplæring.
  • Høyt fravær, uansett grunn, føre til at læreren kan mangle vurderingsgrunnlag, og at eleven får ikke standpunktkarakterer.
  • Skolen kan sette ned karakteren i orden eller oppførsel på grunn av skulk.