Rustesting av elever

Skoler har ikke lovhjemmel til å kreve rustesting av elever. Dette gjelder også for friskoler. Det betyr at skolen ikke kan kreve at elever gir urinprøver eller gå gjennom elevenes eiendeler, selv om skolen har mistanke om at eleven er ruset eller har med seg rusmidler på skolen.

Straffbare forhold som skjer på skolens område, bør meldes til politiet. Skolen eller læreren kan ikke selv etterforske eller utføre tvang overfor elever. Det er kun politiet eller andre som har hjemmel til dette i straffeprosessloven, som kan utføre det.

I ordensreglementet til skolen, bør det komme fram bestemmelser om rusmidler. For eksempel at elevene ikke skal røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler på skolen.

Les mer ordensreglement Udir-8-2014.

Bruk av samtykke

Skolen bør unngå å bruke samtykke for å utføre rustesting, og slike samtykker må brukes med stor varsomhet ettersom det er en skjevhet i maktbalansen mellom elever og skole/lærere. Hvis skolen velger å bruke et samtykke fra eleven som grunnlag for frivillig rustesting, forutsetter det at eleven har gitt samtykket frivillig og at det er et informert samtykke. Det er ikke lov å knytte sanksjoner eller true med sanksjoner overfor elever som ikke ønsker å la seg teste. Elevene trenger heller ikke å oppgi noen grunn til hvorfor de ikke vil la seg teste.

Skoleeier har ansvaret for at skolene har en praksis som er i samsvar med regelverket, og de skal ha internkontroll for å sikre at regelverket blir fulgt. Les mer om internkontroll.