Prosessen frem mot ny lov

Ny opplæringslov baserer seg både på en NOU, flere høringer og en lovproposisjon.

Kunnskapsdepartementets forslag til ny opplæringslov var på høring høsten 2021. Forslaget bygger på opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov og høringsuttalelsene som kom inn til utredningen.

I tillegg har departementet brukt følgende meldinger i arbeid med ny lov

Høringen resulterte i Prop. 57L (2022–2023) som ble lagt frem for Stortinget våren 2023. Ny lov ble vedtatt av Stortinget i juni 2023.

I tillegg til det som nå er vedtatt, har departementet sendt på høring et forslag om regulering av når ansatte kan gripe inn fysisk mot elever, og vilkårene for dette. Departementet har også satt i gang et arbeid om å vurdere endringer i reglene for ansettelse i lærerstilling, i samarbeid med partene. Eventuelle endringer i disse reglene er ment å tre i kraft samtidig som resten av opplæringsloven.

Du finner en oversikt over saksgangen hos Stortinget.