Hvem er klageinstanser?

Her finner dere en oversikt over hvem som er klageinstans. Denne er til hjelp for dere som fatter vedtak etter forskrift til opplæringsloven. Oversikten vil også kunne være nyttig for andre.

Hvem som er klageinstans for enkeltvedtak etter forskriften, vil enten gå frem av den enkelte bestemmelse, eller følge av forvaltningslovens regler om klageinstans eller av særreglene om klageinstans i opplæringsloven § 15-2.

§ 1-12 Vedtak om fritak fra opplæring i kroppsøving i videregående opplæring

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Rektor, jf. § 1-12
 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt
 • Klageinstans videregående opplæring: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-1

§ 1-15 (1) Vedtak om at eleven på ungdomstrinnet skal ta ett eller flere fag i videregående opplæring

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Kommunen, jf. § 1-15 (1)
 • Klageinstans grunnskole: Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren) jf. oppll. § 15 -2 (1)
 • Klageinstans videregående opplæring: Ikke aktuelt

§ 1-15 (4) Vedtak om at voksne i grunnskoleopplæring etter opplæringsloven

§ 4A-1 òg kan ta fag i videregående opplæring etter denne bestemmelsen

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Kommunen, jf. § 1-15 (1)
 • Klageinstans grunnskole: Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren), jf. oppll. § 15 -2 (1)
 • Klageinstans videregående opplæring: Ikke aktuelt

§ 1-16 (1) Vedtak om godkjenning av enkeltfag som tidligere er bestått i Norge eller i utlandet.

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Rektor, jf. § 1-16 (1)
 • Klageinstans videregående opplæring: Statsforvalteren, jf. § 1-16 (3)
 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt

§ 1-16 (2) Vedtak om godkjenning av hele opplæringsår i utlandet på nivå med norsk vg1 og/eller vg2.

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Fylkeskommunen, jf. § 1-16 (2)
 • Klageinstans videregående opplæring: Statsforvalteren, jf. § 1-16 (3)
 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt

§ 2-4 (2) Vedtak om å frita eleven fra å delta på prøver, utvalgsprøver og andre undersøkelser

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Skolen, jf. § 2-4 (2)
 • Klageinstans videregående opplæring: Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren), jf. oppll. § 15 -2 (1)
 • Klageinstans grunnskole: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-1

§ 2-4 (3) Vedtak om helt eller delvis fritak fra ferdighetsprøve i svømming

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Skolen, jf. § 2-4 (3)
 • Klageinstans grunnskole: Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren), jf. oppll. § 15 -2 (1)
 • Klageinstans videregående opplæring: Ikke aktuelt

§ 3-14 Sluttvurdering

 • Klageinstans grunnskole, klage behandles etter kapittel 5:
  • Standpunktkarakterer: Statsforvalteren, jf. § 5-12 (2)
  • Skriftlig eksamen: Klagenemnd på 3 medlemmer (oppnevnt av statsforvalteren), jf. § 5-9 (1)
  • Muntlig eksamen: Statsforvalteren, jf. § 5-10 (1)

 • Klageinstans videregående opplæring, klage behandles etter kapittel 5:
  • Standpunktkarakterer: Fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde, jf. § 5-12 (2)
  • Skriftlig sentralt gitt eksamen med sentral sensur: klagenemnd (oppnevnt av statsforvalteren), jf. § 5-9 (2) 1. pkt.
  • Skriftlig lokalt gitt eksamen: Klagenemnd (oppnevnt av fylkeskommunen etter retningslinjer fra statsforvalteren), jf. § 5-9 (2) 2.pkt.
  • Muntlig eksamen: Fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde, jf. § 5-10 (1)
  • Bedømming av fag- og svenneprøver:
  • Faglig: Klagenemnd som er oppnevnt i samsvar med oppl. § 12-6, jf. forskriften § 5-14 (2).
  • Formelle feil eller andre ikke-faglige forhold: Fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde, jf. § 5-14 (5)
  • Faglig bedømming av praksisbrevprøver og kompetanseprøver: Den fylkeskommunen gir mynde, jf. forskriften § 5-14 (2)
  • Formelle feil eller andre ikke-faglige forhold: Fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde jf. § 5-14 (5)

§ 3-15 (6) Vedtak om ikke å gi standpunktkarakter

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Rektor, jf. § 3-15 (6)
 • Klageinstans grunnskole: Statsforvalteren, jf. oppll. § 5 -12 (2)
 • Klageinstans videregående opplæring: Fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde, jf. oppll. § 5 -12 (2)

§ 3-17 Fritak fra vurdering med karakter for elever med individuell opplæringsplan

 • Klageinstans grunnskole: Statsforvalteren, jf. oppll. § 5 -12
 • Klageinstans videregående opplæring: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-1

§ 3-18 Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud m.m

 • Klageinstans grunnskole: Statsforvalteren jf. oppll. § 15-2
 • Klageinstans videregående opplæring: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-1

§ 3-19 Vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Skolen eller skoleeieren som har ansvar for å skrive ut vitnemål, jf. § 3-19 (4)
 • Klageinstans grunnskole: Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren) jf. oppll. § 15 -2 (1)
 • Klageinstans videregående opplæring: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-1

§ 3-20 Vedtak om fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Rektor, jf. § 3-20 (1)
 • Klageinstans grunnskole: Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren) jf. oppll. § 15 -2 (1)
 • Klageinstans videregående opplæring: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-1

§ 3-21 Fritak fra eksamen i grunnskolen når det foreligger tungtveiende grunner

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Rektor, jf. § 3-21 (2)
 • Klageinstans grunnskole: Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren) jf. oppll. § 15 -2 (1)
 • Klageinstans videregående opplæring: ikke aktuelt

§ 3-29 Særskilt tilrettelegging av eksamen for elever

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Rektor, jf. § 3-29 (3)
 • Klageinstans grunnskole: Statsforvalteren, jf. § 3-29 (3)
 • Klageinstans videregående opplæring: Statsforvalteren, jf. § 3-29 (3)

§ 3-29 Særskilt tilrettelegging av eksamen for privatister

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Fylkeskommunen, jf. § 3-29 (4)
 • Klageinstans videregående opplæring: Statsforvalteren, jf. § 3-29 (4)
 • Klageinstans grunnskole:Ikke aktuelt 

§ 3-32 Utsatt eksamen for elever og privatister i videregående opplæring

 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt
 • Klageinstans VGO: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-1.

§ 3-33 Bortvisning fra eksamen av elever

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Rektor, jf. § 3-33 (1)
 • Klageinstans grunnskole: Statsforvalteren, jf. § 3-33 (1)
 • Klageinstans videregående opplæring: Statsforvalteren, jf. § 3-33 (1)

§ 3-33 Bortvisning fra eksamen av privatister

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Rektor, jf. § 3-33 (1)
 • Klageinstans videregående opplæring: Statsforvalteren, jf. § 3-33 (1)
 • Klageinstans grunnskole: ikke aktuelt

§ 3-34 (4) Annullering av eksamen for elever p.g.a. juks eller forsøk på juks

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Rektor, jf. § 3-34 (4)
 • Klageinstans grunnskole: Statsforvalteren jf. § 3-34 (4)
 • Klageinstans videregående opplæring: Statsforvalteren jf. § 3- 34 (4)

§ 3-34 (4) Annullering av eksamen for privatister p.g.a. juks eller forsøk på juks

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Fylkeskommunen, jf. § 3-34 (4)
 • Klageinstans videregående opplæring: Statsforvalteren jf. § 3-34 (4)
 • Klageinstans grunnskole: ikke aktuelt

§ 4-6 Vedtak om realkompetansevurdering, inkl. sluttvurdering etter § 4-11

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Skoleeier, jf. § 4-6 (2) (dvs. kommunen el. fylkeskommunen)
 • Klageinstans grunnskole:

  • Klage på vedtak om realkompetansevurdering som sluttvurdering, jf. § 4-11: Statsforvalteren
  • Klage på vedtak om realkompetansevurdering for å avklare hva slags opplæring den voksne har behov for § 6-46 og § 6-47: Statsforvalteren, jf. § 6-46 (4).
 • Klageinstans VGO
  • Klage på vedtak om realkompetansevurdering som sluttvurdering, jf. § 4-11: Statsforvalteren
  • Klage på vedtak om realkompetansevurdering for å avklare hva slags opplæring den voksne har behov for, § 6-46 og § 6-47: Statsforvalteren, jf. § 6-46 (4).

§ 4-9 Vedtak om sluttvurdering i fag

 • Klageinstans grunnskole: Klage behandles etter reglene i kapittel 5, jf. § 4-9 (4)
 • Klageinstans VGO: Klage behandles etter reglene i kapittel 5, jf. § 4-9 (4)

§ 4-10 (6) Vedtak om at standpunktkarakter ikke skal bli gitt

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Skoleeier, jf. § 4-10 (6)
 • Klageinstans grunnskole: Statsforvalteren jf. § 5-12 (2)
 • Klageinstans VGO: Fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde, § 5-12 (2)

§ 4-12 Vedtak om fritak fra vurdering med karakter i for deltakere i grunnskoleopplæring for voksne med individuell opplæringsplan

 • Klageinstans grunnskole: Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren) jf. oppll. § 15 -2 (1)
 • Klageinstans VGO: Ikke aktuelt.3

§ 4-13 Vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Skoleeier som har ansvar for å skrive ut vitnemål, skal fatte enkeltvedtaket, jf. § 4-13 (4).
 • Klageinstans grunnskole: Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren), jf. oppll. § 15 -2 (1)
 • Klageinstans VGO: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-1

§ 4-21 (3) Vedtak om særskilt tilrettelegging av eksamen for deltakere

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Skoleeier, jf. § 4-21 (3)
 • Klageinstans grunnskole: Statsforvalteren, jf. § 4-21 (3)
 • Klageinstans VGO: Statsforvalteren, jf. § 4-21 (3)

§ 4-21 (4) Vedtak om særskilt tilrettelegging av eksamen for privatister i grunnskolen

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Kommunen, jf. § 4-21 (4)
 • Klageinstans grunnskole: Statsforvalteren, jf. § 4-21 (4)
 • Klageinstans VGO: Ikke aktuelt

§ 4-25 (1) Vedtak om bortvisning av eksamen på grunn av juks eller forsøk på juks

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Skoleeier, jf. § 4-25 (1)
 • Klageinstans grunnskole: Statsforvalteren, jf. § 4-25 (1)
 • Klageinstans VGO: Statsforvalteren, jf. § 4-25 (1)

§ 4-26 vedtak om annullering av eksamen for deltakere eller privatister på grunn av juks eller forsøk på juks

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Skoleeier, jf. § 4-26 (4)
 • Klageinstans grunnskole: Statsforvalteren, jf. § 4-26 (4)
 • Klageinstans VGO: Statsforvalteren, jf. § 4-26 (4)

§ 6-13 Vedtak om inntak til vg1

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Fylkeskommunen
 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt
 • Klageinstans VGO: 
  • Klage på inntak (med unntak av klage på utdanningsprogram/ programområde og skole): Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren), jf. oppll. § 15 -2 (2)
  • Klage på utdanningsprogram/ programområde og skole, samt inntak av gjesteelever: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-2 (3)
  • Klage på inntak til særskilt utdanningsprogram på vg1 på bakgrunn av sakkyndig: vurdering: Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren), jf. oppll. § 15 -2 (3)

§ 6-28 Vedtak om inntak til vg2/vg3

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Fylkeskommunen
 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt
 • Klageinstans VGO:
  • Klage på inntak (med unntak av klage på utdanningsprogram/ programområde og skole): Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren), jf. oppll. § 15-2 (2)
  • Klage på utdanningsprogram/ programområde og skole, samt inntak av gjesteelever: Fvl.§ 28, jf. Oppll. § 15-2 (3)
  • Se også tolkningsuttalelse, datert 08.09.2017 (2017/5626)

§ 6-40 Vedtak om inntak til knutepunktskole

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Fylkeskommunen
 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt
 • Klageinstans VGO:
  • Klage på inntak (med unntak av klage på utdanningsprogram/ programområde og skole): Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren), jf. oppll. § 15 -2 (2).
  • Klage på utdanningsprogram/ programområde og skole, samt inntak av gjesteelever: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-2 (3).

§ 6-44 Vedtak om inntak til særskilt angitte statlige skoler

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Inntaksnemnda i Finnmark fylke, jf. § 6-44 (4)
 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt
 • Klageinstans VGO:
  • Klage inntak (med unntak av klage på utdanningsprogram/programområde og skole): Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren) jf. oppll. § 15-2 (2) jf. oppll. 4A-10.
  • Klage utdanningsprogram/ programområde og skole, samt inntak gjesteelever: Fvl. § 28 jf. oppll. § 15-2 (3) jf. oppll. § 4A-10.

§ 6-47 Vedtak om inntak av voksne med rett til vgo

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Fylkeskommunen, jf. § 6-47 (2)
 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt
 • Klageinstans VGO: Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren), jf. oppll. § 15-2 (2), jf. oppll. § 4A-10.

§ 6-48 Vedtak om inntak av voksne uten rett til vgo

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Fylkeskommunen, jf. § 6-48 (2)
 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt
 • Klageinstans VGO: Kunnskapsdepartementet (statsforvalteren), jf. oppll. § 15-2 (2), jf. oppll. § 4A-10.

§ 10-2 Full skyssgodtgjørelse

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Fylkeskommunen, jf. § 10-2 (1)
 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt
 • Klageinstans VGO: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-1

§ 11-7 Klagenemnd

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: NOKUT fatter vedtak i sak om godkjenning av utenlandsk fagopplæring
 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt
 • Klageinstans Klagenemnd valgt av Kunnskapsdepartementet, jf. § 11-7 (1)

§ 11-8 Vedtak om godskriving

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Fylkeskommunen, jf. § 11-8 (4)
 • Klageinstans grunnskole: Ikke aktuelt
 • Klageinstans VGO: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-1

§ 23-1 Vedtak om dispensasjon fra reglene i kapittel 3, 4, 6 og 24

 • Ansvarlig for å fatte vedtak: Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, jf. § 23-1
 • Klageinstans grunnskole: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-1
 • Klageinstans VGO: Fvl. § 28, jf. oppll. § 15-1

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!