Bruk av robot i opplæringen

For elever som ikke kan være på skolen på grunn av langvarig sykdom eller skade, kan en robot være til stor nytte. Undervisning ved hjelp av en robot gjør at eleven kan følge med i opplæringen, og kan bidra til at eleven føler sosial tilhørighet med klassen. 

Hva er robot i undervisningen?

Med robot mener vi situasjoner der man bruker en robot i undervisningen. En robot gjør det mulig å overføre bilder fra klasserommet til en elev som oppholder seg et annet sted. Roboten gjør det også mulig for eleven og resten av klassen å snakke sammen. Eleven kan styre bevegelse og bildeutsnitt på roboten og kommunisere med lyd via nettilgang. Et eksempel på denne type robot er AV1.

Elever som er langvarig syke

Hvis en elev må være hjemme på grunn av langvarig sykdom eller skade, må skoleeier tilby opplæring hjemme. For at eleven skal få opplæring hjemme, må det fattes et vedtak om spesialundervisning.  

Barn og unge som er pasienter i helseinstitusjoner har også rett til opplæring mens de er i institusjonen. Det er fylkeskommunen der institusjonen ligger, som har ansvaret for at eleven får oppfylt retten sin til opplæring.

I disse tilfellene kan skolen ta i bruk robot for å gi opplæring mens eleven er borte fra skolen. Undervisning ved hjelp av en robot kan ikke være eneste alternativ, og bruken av robot må komme i tillegg til andre måter å organisere opplæringen på. Eksempel på dette er besøk i hjemmet eller på sykehuset.

Bruk av robot i undervisningen regnes som fjernundervisning. Denne måten å organisere opplæringen på, må ikke komme i konflikt med andre rettigheter elevene har i opplæringen.   

Bruk av robot i klasserommet er frivillig

Bruk av robot i opplæringen er frivillig både for elevene, skolene og skoleeierne. Det betyr at verken skolen eller skoleeier kan kreve at elever som er borte fra skolen på grunn av langvarig sykdom eller skade, skal bruke robot i opplæringen.

Elever har ikke har rett til undervisning ved hjelp av robot, og elever og foreldre kan ikke kreve at skolen skal bruke robot i opplæringen. Samtidig bør skolen vurdere de positive virkningene før de tar en avgjørelse, hvis elever og foreldre ønsker denne type opplæring. Blant annet bør de vurdere hvordan denne type opplæring kan ha betydning for elevene og deres sosiale tilhørighet mens de er hjemme eller i institusjon.

Opplæringen skal være gratis

Skoleeier kan ikke kreve at elever og foreldre dekker utgiftene til grunnskoleopplæring eller videregående opplæring. Hvis skolen bruker robot som en del av opplæringstilbudet, enten som spesialundervisning eller som en del av opplæringen i en helseinstitusjon, må skoleeier dekke utgiftene.

Personvern ved bruk av robot i opplæringen

Bruk av robot i opplæringen reiser noen spørsmål om personvern og personopplysninger. Blant annet om behandling av personopplysninger, hvilket behandlingsgrunnlag som eventuelt er aktuelt, hvem som er behandlingsansvarlig, osv. Skoler og skoleeier som har spørsmål om personopplysningsloven og GDPR, kan ta kontakt med personvernombudet sitt, eventuelt Datatilsynet.

Artikkelen er basert på brev fra Kunnskapsdepartementet i avklaring om ulike rettslige spørsmål knyttet til bruk av roboter i undervisningen.

Aktuelle lenker:

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir-6-2014