Eksempel - rapportering av barn i private barnehager

Vi har laget eksempler på rapportering av barn i private barnehager.

Årsmeldingen

Eier av private barnehager skal hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen per 15. desember i årsmeldingen. Kommunen skal bruke de private barnehagenes rapportering fra året før tilskuddsåret i utregningen av tilskuddet til de private barnehagene. I utgangspunktet danner denne rapporteringen grunnlaget for tilskuddet til de private barnehagene gjennom hele tilskuddsåret. Barnetallet i årsmeldingen skal ikke vektes.

Barnetall i årsmeldingen 2015

I en privat barnehage ser årsmeldingen for 2015 slik ut:

Fordeling av avtalt oppholdstid små og store barn årsmeldingen 2015
 Alder0-8 timer 9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år010351525
3-6 år004502029

Den private barnehagen har tatt opp nye barn i forbindelse med hovedopptaket. Det betyr at årsmeldingen for 2015 har registrert at noen barn har begynt i barnehagen og at noen barn har sluttet i barnehagen som følge av skolestart.

Siden barn som fyller tre år i løpet av tilskuddsåret er registrert som 2 år i årsmeldingen 2015, utløser disse barna tilskudd for barn under tre år i hele tilskuddsåret 2016.

Barna som fylte tre år i 2015, utløser tilskudd for barn over tre år i hele tilskuddsåret 2016. 

Når det gjelder barna som fyller seks år i løpet av tilskuddsåret 2016, utløser disse barna tilskudd for barn over tre år hele tilskuddsåret 2016, selv om disse barna slutter som følge av skolestart august 2016.

For å korrigere for forskjeller i avtalt oppholdstid, beregnes antall oppholdstimer ved hjelp av Statistisk sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid:

Statistisk sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid
OppholdstidTimer
0-8 timer per uke =6 timer
9-16 timer per uke =13 timer
17-24 timer per uke = 21 timer
25-32 timer per uke =29 timer
33-40 timer per uke =37 timer
41 timer eller mer =45 timer

Antall oppholdstimer fremkommer ved å multiplisere antall barn i hver oppholdstidskategori med nøkkelen for den aktuelle kategorien. Tallene summeres så sammen. For små barn blir antallet oppholdstimer per uke 960, på bakgrunn av følgende beregning:

(6*0)+(13*1)+(21*0)+(29*3)+(37*5)+(45*15)

Heltidsplasser beregnes ved å dele antall oppholdstimer per uke på 45 timer uke. For små barn blir antallet heltidsplasser 21,33, gjennom beregningen her:

960/45

For store barn blir utregningen slik:

Timetall per uke: 1129 (6*0)+(13*+0)+(21*4)+(29*5)+(37*0)+(45*20)

Antall heltidsplasser: 25,08 (1129/45)

Oppsummert gir dette følgende tall:

Antall heltidsplasser i den private barnehagen per 15.12.2015

Beregning av heltidsplasser 2016
Alder Oppholdstimer per uke Heltidsplasser
Barn 0-2 år96021,33
Barn 3-6 år112925,08
Totalt208946,41

Egne tellinger og store aktivitetsendringer

Kommunen kan i tillegg til årsmeldingen bestemme at de private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Det skal fastsettes før tilskuddsåret i lokale retningslinjer. I tillegg kan «store aktivitetsendringer» i private barnehager utløse ny tilskuddsberegning.

Kommunen har ikke hjemmel til å definere når et barn er over eller under tre år. Det er regulert uttømmende i forskriften § 12 fjerde ledd.

Her står det at hvis et barn som fyller tre år i tilskuddsåret, rapporteres i tilskuddsårets sju første måneder, utløser dette sats for småbarnsplass. Blir et barn som fyller tre år i tilskuddsåret, rapportert i årets fem siste måneder, utløser dette sats for storbarnsplass resten av året.

Rapportering 3. mars 2016

Kommunen har her bestemt at de private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid per 3.mars 2016. Samtidig har kommunen bestemt i de lokale retningslinjene at alle endringer i antall barn i de private barnehagene skal føre til endring i tilskuddet. Da rapporteringen er i årets sju første måneder, skal barn som fyller tre år registreres i kategorien 0-2 år.

I den private barnehagen er avtalt oppholdstid 3. mars 2016 slik:

Fordeling av avtalt oppholdstid små og store barn egen rapportering 3. mars 2016
 Alder0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år001361424
3-6 år004502231

For små barn blir antallet oppholdstimer per uke 960, på bakgrunn av følgende beregning:

(6*0)+(13*0)+(21*1)+(29*3)+(37*6)+(45*14)

Heltidsplasser beregnes ved å dele antall oppholdstimer per uke på 45 timer uke. For små barn blir antallet heltidsplasser 21,33, gjennom beregningen her:

960/45

For store barn blir utregningen slik:

Timetall per uke: 1219 (6*0)+(13*0)+(21*4)+(29*5)+(37*0)+(45*22)

Antall heltidsplasser: 27,08 (1219/45)

Oppsummert gir dette følgende tall:

Antall heltidsplasser i den private barnehagen per 3.3.2016:

Beregning av heltidsplasser per 3.3.2016
Alder Oppholdstimer per ukeHeltidsplasser
Barn 0-2 år960 21,33
Barn 3-6 år121927,08
Totalt217948,41

Vi ser at antallet heltidsplasser for barn 0-2 år er likt med årsmeldingen 2015, mens det har vært en liten økning i kategorien 3-6 år fra 25,08 heltidsplasser i årsmeldingen 15.12.2015 til 27,08 heltidsplasser i rapporteringen 3.3.2016. Antallet heltidsplasser per 3.3.2016 legges til grunn i tilskuddsberegningen fra rapporteringen og frem til neste rapportering.

Rapportering 15. september 2016

Kommunen har bestemt at de private barnehagene også skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid per 15. september 2016. Som nevnt ovenfor, har kommunen bestemt i de lokale retningslinjene at alle endringer i antall barn i de private barnehagene skal føre til endring i tilskuddet. Da rapporteringen er i årets fem siste måneder, skal barn som fyller tre år registreres i kategorien 3-6 år.

I den private barnehagen er avtalt oppholdstid per 15. september 2016 slik:

Fordeling av avtalt oppholdstid små og store barn egen rapportering 15. september 2016
Alder 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år002351727
3-6 år004502130

For små barn blir antallet oppholdstimer per uke 1079, på bakgrunn av følgende beregning:

(6*0)+(13*0)+(21*2)+(29*3)+(37*5)+(45*17)

Heltidsplasser beregnes ved å dele antall oppholdstimer per uke på 45 timer uke. For små barn blir antallet heltidsplasser 23,97, gjennom beregningen her:

1079/45

For store barn blir utregningen slik:

Timetall per uke: 1174 (6*0)+(13*0)+(21*4)+(29*5)+(37*0)+(45*21)

Antall heltidsplasser: 26,08 (1174/45)

Oppsummert gir dette følgende tall:

Antall heltidsplasser i den private barnehagen per 15. september 2016:

Beregning av heltidsplasser per 15. september 2016
 AlderOppholdstimer per ukeHeltidsplasser
Barn 0-2 år107923,97
Barn 3-6 år117426,08
Totalt225350,05

Her ser vi at det har vært en økning i antallet heltidsplasser i kategorien barn 0-2 år fra 21,33 i rapporten 3. mars 2016 til 23,97 i rapporten 15. september 2016. Samtidig har det vært en nedgang i antall heltidsplasser i kategorien 3-6 år fra 27,08 til 26,08. Antallet heltidsplasser fra rapporteringen 15. september 2016 legges til grunn for tilskuddsberegningen ut 2016. Rapportering av barn i private barnehager.