Tilsvar i Dagbladet: Kurs er ikke løsningen på mobbeutfordringene

Skal vi gi elevene et trygt og godt skolemiljø, må vi erkjenne at det ikke finnes en enkel løsning på mobbeutfordringene. 

Innlegget er skrevet av Udirs avdelingsdirektør Atle Teksum, og ble publisert i Dagbladet 4. oktober 2023. 

Lærere på kurs er ikke svaret på mobbing i skolen. Det skriver professor og spesialpedagog Marie-Lisbeth Amundsen i sitt innlegg i Dagbladet 18. september. Vi i Utdanningsdirektoratet er enige med Amundsen i dette. Skal vi gi elevene et trygt og godt skolemiljø, må vi erkjenne at det ikke finnes en enkel løsning på så komplekse saker.

Det finnes ikke et opplagt fasitsvar på hva som virker mot mobbing og andre krenkelser i enhver sammenheng. Både ledere, lærere og ansatte i barnehage og skole må jobbe systematisk og kontinuerlig sammen for å forebygge mobbing, og alle ansvarlige myndigheter må støtte arbeidet med virksomme tiltak.

Amundsen viser til notatet «Undersøkelse av brudd på opplæringsloven kapittel 9 A», når hun kritiserer arbeidet mot mobbing. Det blir misvisende at Amundsen konkluderer på at Udir foreslår flere kurs, fordi notatet er uten anbefalinger og kun inngår som en av mange deler i et større oppdrag.

Utdanningsdirektoratet jobber nå med et oppdrag for Kunnskapsdepartementet der vi samordner eksisterende tiltak for å bygge inkluderende, trygge og gode barnehage- og skolemiljø, og der vi skal vurdere nye behov. Oppdraget oversendes ved årsskiftet.

I arbeidet med oppdraget, innhenter vi nå kunnskap og erfaringer fra mange rundt barna og elevene. Vi møter reflekterte og kloke ansatte i barnehager og skoler som tar denne samfunnsutfordringen på største alvor. Noen av innspillene vi får er at det er behov for en felles forståelse av regelverket, slik at regelverket kan omsettes til god pedagogisk praksis. Vi får bekreftet hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom skole og hjem, og noen etterspør mer kompetanse om relasjoner, inkludering og trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Ingen vi har snakket med etterspør kurs.

Arbeidet med å bygge inkluderende, trygge og gode barnehage- og skolemiljø har vært et prioritert felt i mange år, og det er satt i gang mange tiltak. Likevel lykkes ikke skolene alltid med å gi alle elever et godt og inkluderende tilbud.

Ungdata og Elevundersøkelsen viser at det har vært en negativ utvikling i elevenes opplevelse av skolemiljøet de siste årene. Statsforvaltere melder også om et økende antall klagesaker på kapittel 9 A om elevenes skolemiljø, og i ni av ti saker som ble behandlet i 2022 fikk elevene medhold i at skolene ikke har gjort nok.

Vi er bekymret for denne utviklingen. Den viser hvor viktig det er at vi jobber systematisk og kontinuerlig mot mobbing og andre krenkelser i profesjonsfellesskapene. I dette ligger også en erkjennelse av at hver sak er unik, og at det ikke finnes noen opplagte fasitsvar på hva som i enhver sammenheng sikrer inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Utdanningsdirektoratet jobber hver dag med å utvikle gode støtteressurser kommunene fritt kan benytte seg av i det viktige forebyggende arbeidet, og til å håndtere sakene når de oppstår.