Forslag til fraværsregler og svar til elever

Udir har foreslått nye tiltak mot skolefravær og vi har fått flere reaksjoner fra engasjerte elever. Mange av elevene er skeptiske til flere av forslagene våre - og det er verdifulle tilbakemeldinger for oss. I dette innlegget skriver direktøren i Udir, Morten Rosenkvist,  om hvorfor vi mener at anbefalingene er gode for elevene. 

Kjære, elever!

Vi er enige i at dere trenger mer tillit – ikke mindre. Derfor er nettopp tillit til dere noe som har vært viktig for oss å gjenspeile i forslaget til nye fraværsregler.

Vi hever grensen på fravær fra 10 til 15 prosent. Vi fjerner også kravet om å gå til legen for å få en sykmelding for korttidsfravær. Dere vet selv når dere er for syke til å gå på skolen, og det må vi gjenspeile i reglene. Samtidig kan det være urettferdig for dere som har veldig lang vei til legen eller sliter med å betale regningen, at dere må gå til fastlegen når dere er syke uten at dere egentlig trenger legehjelp.

Som en elev peker på i et innlegg, kan elever som overstiger 15 prosent fravær etter forslaget vårt, miste retten til karakter. Men, vi foreslår at skolen skal følge opp alt fravær og sette inn tiltak for å legge til rette for den enkelte eleven. Rektor kan også bestemme at elever som går over 15 prosent, likevel kan få karakter – dersom læreren har et vurderingsgrunnlag for eleven sin. I tillegg vil forslaget vårt sørge for å ivareta elever med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer. Disse elevene får fortsatt unntak fra fraværsreglene. 

Det er viktig at så mange elever som mulig klarer å få vitnemålet sitt. Ingen elever er like, og alle har rett til oppfølging. Derfor vil vi at skolene skal ha større mulighet til å vurdere situasjonen ut ifra hva som skjer i elevens liv. Målet vårt er først og fremst at elevene er mest mulig på skolen for å lære og for å ta del i det sosiale miljøet. Det er en rettighet dere har som elever.

Forslaget til ny fraværsregel skal på høring slik at alle får muligheten til å komme med innspill. Da håper vi å høre fra flere av dere og få viktige innspill, slik vi har fått nå.