Våre oppgaver

Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ for barnehage, skole og fagopplæring og skal sette opplæringspolitikken ut i praksis.

Mål

I tildelingsbrevet har Kunnskapsdepartementet satt mål for kunnskapssektoren.

Sektormål for barnehagen er:

  • Alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø
  • Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial
  • De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
  • Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet

Sektormål for grunnopplæringen er:

  • Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø
  • Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial
  • De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
  • Alle lykkes i opplæringen og utdanningen

Virkemidler

Utdanningsdirektoratet jobber med en rekke virkemidler:

Læreplaner og rammeplaner

Vi utvikler og forvalter rammeplan for barnehagen, rammeplan for SFO og læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring. Rammeplanene definerer barnehagens og SFOs formål og innhold, mens læreplanene fastsetter innholdet i opplæringen. Vi utvikler støtteressurser for at barnehager, SFO-er og skoler kan ta i bruk rammeplanene og læreplanene på en god måte.

Læringsmiljø

Vi driver et omfattende arbeid for trivsel i skole og barnehage og er klageinstans for saker om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

Eksamener og prøver

Vi har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring.

Eksamener gir en avsluttende vurdering av kompetansen til den enkelte elev. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging.

Regelverk og tilsyn

Vi forvalter opplæringsloven, friskoleloven, barnehageloven og folkehøgskoleloven med forskrifter. Vi har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets offentlige og private skoler. Statsforvalterne fører tilsyn med de offentlige skolene, mens direktoratet fører tilsyn med de private skolene. Tilsynet med barnehager er et kommunalt ansvar, mens vi har ansvar for økonomisk tilsyn av private barnehager.

Tilskudd og kompetanseutvikling

Vi gir tilskudd til godkjente friskoler og folkehøgskoler og tilskudd og prosjektmidler til en lang rekke tiltak for å bidra til læring og trivsel i barnehage og skole. Vi administrerer statens omfattende videreutdanning av lærere og ledere i skole og barnehage, støtter lokal kompetanseutvikling og utvikler nettbaserte kompetansepakker for sektor.

Kunnskapsgrunnlag

Vi bringer kunnskap om tilstanden i barnehage, skole og fagopplæring gjennom forskning, statistikk, elevundersøkelsen og andre brukerundersøkelser. Vi formidler resultater og analyser.

Vi har nasjonalt ansvar for å koordinere mange internasjonale studier. PISA er den mest kjente, men Norge er med i en lang rekke undersøkelser. Mange av disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land. Studiene gir viktige tilbakemeldinger og har fått stor betydning for debatten om den norske skolen.