Utdanningsdirektoratets virksomhetsstrategi

Vårt samfunnsmandat

Utdanningsdirektoratet skal bidra til at barn og unge lærer, mestrer og trives. Vår nasjonale rolle som direktorat, våre virkemidler og rammevilkår definerer hvilke oppgaver vi skal løse og hvordan. Vi har roller og virkemidler innenfor:

 • myndighetsutøvelse
 • støtte- og veiledning
 • kunnskapsproduksjon og -formidling

Vi arbeider kunnskapsbasert, inkluderende og åpent.

Brukereffektmålene gir retning for arbeidet

Strategien tar utgangspunkt i brukereffektmålene i det årlige tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. Dette innebærer at vi både jobber gjennom og sammen med andre:

 1. Barnehageeiere, skoleeiere og barnehagemyndigheter ivaretar barn og unges utvikling, læring og trivsel i barnehager, skoler og lærebedrifter.
 2. Barnehageeiere og skoleeiere har ansatte med kompetanse som fremmer utvikling, læring og trivsel tilpasset barn og unges behov.
 3. Barnehageeiere, skoleeiere og barnehagemyndigheter forstår, formidler og etterlever regelverket.
 4. Barnehageeiere og skoleeiere arbeider kunnskapsbasert i utviklingen av sine barnehager og skoler og overfor lærebedrifter.
 5. Barnehageeiere, skoleeiere og barnehagemyndigheter utnytter de mulighetene digitaliseringen gir i læringsarbeid og administrative prosesser.

Kjennetegn på vår oppgaveløsning og våre leveranser

Vi har tre kjennetegn for hvordan vi jobber:

Digitalt

 • Vi videreutvikler vår digitale kompetanse.
 • Vi utnytter mulighetene i teknologien.
 • Vi er pådriver for digitale løsninger og forenkling.

Brukerrettet

 • Vi begynner med brukernes reelle behov og utfordringer, ikke løsningen.
 • Vi lytter, lærer og endrer underveis.
 • Vi bruker et tydelig og enkelt språk.

Samordnet

 • Vi ser virkemidler i sammenheng og samarbeider mellom styringsnivåer og på tvers av sektorer.
 • Vi jobber tverrfaglig, lærer av hverandre og er åpne for andres perspektiver.
 • Vi jobber åpent slik at det er lett å dele og samarbeide internt.

Prioriterte innsatsområder

Vi skal ha en spesiell oppmerksomhet om følgende innsatsområder:

Utsatte barn og unge

 • Vi prioriterer og videreutvikler virkemidlene våre slik at alle barn og unge utvikler sitt potensial.
 • Vi samarbeider for å gi utsatte barn og unge et helhetlig tilbud.

Fagfornyelsen

 • Vi sørger for at læreplanverket blir et godt og tydelig verktøy for det pedagogiske arbeidet på alle nivåer i skolen, og støtter forståelse og bruk av læreplanverket.
 • Vi sørger for at fagfornyelsen gir fag med et relevant innhold og tydelige prioriteringer, god progresjon og sammenheng mellom fag.

Bedre og mer effektiv måloppnåelse

 • Vi tilpasser innsats, oppgaver og arbeidsprosesser ut fra en helhetlig prioritering.
 • Vi sikrer riktig kompetanse og videreutvikling av våre ledere og medarbeidere.

Oppfølging og evaluering

Vi følger opp prioriterte kjennetegn og innsatsområder, og evaluerer jevnlig.