Tilskuddssatser for private grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede 2023

Her finner du tilskuddssatsene for private grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede, godkjent etter privatskolelova § 2 f).

  • Satser for 2023 under kap. 228 post 75 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
  • I forbindelse med RNB er prisomregningsfaktoren på 70-poster for 2023 økt fra 3 % til 5,2 %.
  • Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, og skolene får derfor fortsatt øremerket tilskudd til læremidler. I tilskuddsordningen er det tatt hensyn til at læremidlene har en gjennomsnittlig levetid på tre år. Tilskuddet er kr 6 300 på yrkesfaglige utdanningsprogram og kr 8 300 på studieforberedende utdanningsprogram.

Det gis to satser til skolene for funksjonshemmede, en sats for særlig ressurskrevende elever og en for nokså ressurskrevende elever.

Tilskudd utbetales med 100 % av følgende satser per elev, 1.1.2023
NivåSatser
Særlig ressurskrevende elever624 400
Nokså ressurskrevende elever387 100
Beregning av satser skoler for funksjonshemmede – 2023