Tilskuddssatser for private grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede 2023

Her finner du tilskuddssatsene for private grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede, godkjent etter privatskolelova § 2 f).

  • Satser for 2023 under kap. 228 post 75 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
  • Satsene for 2022 er lagt til grunn og korrigeres med 3 % forventet lønns- og prisvekst fra 2022 til 2023.
  • Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, og skolene får derfor fortsatt øremerket tilskudd til læremidler. I tilskuddsordningen er det tatt hensyn til at læremidlene har en gjennomsnittlig levetid på tre år. Tilskuddet er kr 6 200 på yrkesfaglige utdanningsprogram og kr 8 100 på studieforberedende utdanningsprogram.

Det gis to satser til skolene for funksjonshemmede, en sats for særlig ressurskrevende elever og en for nokså ressurskrevende elever.

Tilskudd utbetales med 100 % av følgende satser per elev, 1.1.2023
NivåSatser
Særlig ressurskrevende elever611 300
Nokså ressurskrevende elever379 000
Beregning av satser skoler for funksjonshemmede – 2023