Beregningsnøkkel for refusjon av kostnader for gjesteelever

I forskrift til opplæringsloven § 19-4 heter det «Det kan krevjast refusjon frå heimfylkeskommunen for gjesteelevar. For utrekning av refusjon for gjesteelevar skal kostnadsnøkkelen fastsett av Utdanningsdirektoratet nyttast»

Opprinnelig er beregningsnøkkelen basert på fylkeskommunens økonomiske belastning ved å drive videregående opplæring. Økonomisk belastning (ØB) tar utgangspunkt i fylkeskommunenes netto driftsutgifter, men justerer for gjesteelevoppgjøret.

De fleste av fylkeskommunenes utgifter og inntekter knyttet til de funksjonene som gjelder videregående opplæring inngår i dette kostnadsbegrepet. Alle typer kjøp, overføringer, refusjoner og andre inntekter er med.

Den opprinnelige kostnadsnøkkelen var slik: ((ØB funksjon 510 + (ØB funksjon 515 * 0,5) + (ØB funksjon 520 * 0,5)) / Antall elever i fylkeskommunal videregående opplæring (vektet)) + (ØB 521 / Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521 Studiespesialisering

Ved publisering av KOSTRA-tall 2017, i juni 2018 har SSB endre tabellstrukturen i KOSTRA. Økonomisk belastning er endret til Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter. Vi tar denne endringen inn i beregningsnøkkelen.

I beregningsnøkkelen forkortes Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter til NDUekskl. Omleggingen i KOSTRA gjør også at vi kan hente ut disse utgiftene per elev direkte.

Tallene hentes på SSB.no, KOSTRA i tabell: 12399: Driftsutgifter per bruker i videregående utdanning, etter funksjon og art (F) 2015 – 2017 Velg statistikkvariabel: Utgifter per bruker (kr), velg de funksjonene du skal ha med, velg art: Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter, velg ditt fylke og år.

På bakgrunn av endringene i KOSTRA kan vi forenkle kostnadsnøkkelen slik: NDUekskl per bruker funksjon 510 + (NDUekskl per brukerfunksjon 515 * 0,5) + (NDUekskl per bruker funksjon 520 * 0,5) + (NDUekskl per bruker funksjon 521)

Eksempel:

Hver fylkeskommune beregner sine kostnader ved å ha gjesteelever etter denne kostnadsnøkkelen, eksempel Rogaland fylkeskommune 2017: 24 958 + (10 622 *0,5) + (16 363 *0,5) + 64 737 = 103 187,5