Private videregående skoler i Norge

Tilskuddsordningen skal sikre at det kan etableres og drives private videregående skoler med rett til statstilskudd.

Hvem kan motta tilskudd?

Videregående skoler i Norge som er godkjent etter privatskoleloven

Om ordningen

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives private videregående skoler med rett til statstilskudd.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften ved skolen. Skolen kan i tillegg kreve skolepenger fra elevene etter regelverket i privatskoleloven og forskrift til privatskoleloven.

Spørsmål og henvendelser vedrørende regelverk skal rettes til Statsforvalteren i eget fylke. Det er statsforvalteren som skal informere og veilede de frittstående skolene, allmennheten og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale utdanningspolitikken, med et særskilt søkelys på regelverket.

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Du må rapportere elevtall for inneværende semester og elevtallsprognoser for neste semester i april og oktober.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet utbetales med 85% av en sats pr. elev pr utdanningsprogram i Kunnskapsløftet.
Satsene er beregnet med utgangspunkt i kostnadene i den offentlige skolen.

Endrer elevtall seg vesentlig fra innrapportert elevtallsprognose skal skolen straks informere direktoratet om dette til post@udir.no, slik at tilskuddsberegningen og utbetalingen kan justeres.

3. Dette må du rapportere

Tilskuddsberettiget elevtall, elevtallsprognoser, revisors særattestasjon og årsregnskap. All rapportering gjøres elektronisk i Tavla.

Statsautorisert eller registrert revisor skal:

  • Bekrefte elevtallsrapportene ved egen elektronisk særattestasjon.
  • Revidere årsregnskap.