Tilskudd for bedre tilbud om vg3 i skole for elever som ikke får læreplass

Tiltaket skal bidra til at fylkeskommunen kan gi et utvidet, likeverdig tilbud om vg3 i skole til elever som ikke får læreplass. 

Hvem kan motta tilskudd?

Fylkeskommunene mottar tilskudd.

Om ordningen

Målet med ordningen er å gi fylkeskommunene mulighet til å styrke dagens tilbud om vg3 i skole, og bidra til at elever som ikke får tilbud om læreplass får et kvalitativt bedre opplæringstilbud.

Selv om stadig flere har fått læreplass de siste ti årene, er det hvert år en gruppe elever som står uten læreplass. I tillegg har koronapandemien ført til at flere lærlinger og lærekandidater er blitt permitterte, og flere er avhengig av vg3 i skole for å fullføre.

Elever som ikke får læreplass har i dag rett til vg3 i skole.

Dette tilskuddet skal bidra til at fylkeskommunen kan gi et utvidet, likeverdig vg3 tilbud til de som ikke får læreplass.

Ordningen er ikke søknadsbasert

Tilskuddet utbetales automatisk, og fylkeskommunene trenger ikke søke.

Midlene er fordelt til fylkeskommunene basert på delkostnadsnøkkel for videregående opplæring i kommunesektoren. Aktuelle kostnadsnøkler fremgår av «Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2021 Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1S (2020-2021, Grønt hefte».

Hva kan tilskuddet brukes til?

Midlene kan blant annet brukes til å

  • finansiere lengre varighet på opplæringen
  • tilby flere elever som står uten læreplass et tilbud
  • legge til rette for mer praksis i bedrift
  • formidle elever til læreplass som er i opplæringstilbudet
  • tiltak som kan gjøre opplæringen bedre
  • gi tilbud til lærlinger/lærekandidater som har mistet læreplassen eller er langvarig permittert

Vi ber fylkeskommunen om å jobbe med formidling av elevene til læreplass underveis i opplæringen, uten at dette forringer kvaliteten på opplæringen i skole.

Tilskudd

Tilskuddet ble utbetalt i juni 2021. Rammen for tilskuddsordningen var på 150 millioner kroner i 2021.

Rapportering

Fylkeskommunen skal rapportere på bruken av tilskuddet til Utdanningsdirektoratet.

Rapporteringsfrist: 15. mars 2022. 
Her finner du rapporteringsskjemaet

Rapporteringen skal blant annet gi opplysninger om:

  • hvordan fylkeskommunen har brukt midlene til å gi tilbud om vg3 i skole til elever som ikke får tilbud om læreplass
  • hvordan fylkeskommunen har brukt midlene til å utvikle kvaliteten på tilbudet
  • i hvilket utdanningsprogram/lærefag er tilbudene opprettet og når tilbudene startet opp