Opplæring i samisk i videregående

Tilskuddet skal bidra til at elever får opplæring i samisk i videregående opplæring i henhold til § 6-3 i opplæringsloven.

Hvem kan søke: Fylkeskommuner og private videregående skoler godkjent etter privatskoleloven
Søknadsfrist: 15. mai for inneværende skoleår
Søknad: Søknadsskjema (excel)
Rapportering: Ingen, utover de opplysninger som innhentes i forbindelse med søknad om statstilskudd.

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra med finansiering til fylkeskommuner som har opplæringsforpliktelser i henhold til § 6-3 i opplæringsloven. Ordningen gjelder også for private videregående skoler godkjent etter privatskoleloven, som gir opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Tilskuddet skal benyttes til opplæring av elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (samisk 2/samisk 3/samisk 4) etter læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk.

Hvis skolen oppfyller kriteriene for tilskudd til opplæring i samisk, kan opplæringen gis som fjernundervisning.

Søknad

Fylkeskommuner og private skoler som oppfyller kravene i loven kan søke til Utdanningsdirektoratet innen 15. mai for inneværende skoleår. Antall elever per skole med telledato 2. mai, skal komme frem i søknadsskjemaet innsendt av skoleeier (se ovenfor). Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt Utdanningsdirektoratet.

Slik beregnes tilskuddet

Fra og med skoleåret 2022–23 endres beregningsmåten for tilskuddet. Mens det tidligere ble beregnet per fylke og per private videregående skole, blir det nå beregnet per enkelt skole. Deretter blir elevtallet oppsummert per skoleeier (fylkeskommune eller privat videregående skole godkjent etter privatskoleloven). Hensikten med endringen er at tilskuddet i større grad vil relatere seg til undervisningen som blir gitt ved den enkelte skole.

Søknaden skal inneholde antall elever per skole, per språk, fordelt på

  • samisk språkalternativ
  • årstrinn vg1, vg2 eller vg3

Dette vil danne grunnlag for beregning av tilskuddsgrupper per skole. For hver tilskuddsgruppe tildeles årstimer basert på antall læreplantimer i samisk.

Utbetaling

Tilskuddet blir utbetalt to ganger per år. Første utbetaling kommer etter gjennomført skoleår i juni, og andre utbetaling innen 31. desember i budsjettåret.