Opplæring i samisk i videregående

Tilskuddet skal bidra til at elever får opplæring i samisk i videregående opplæring.

Hvem kan søke: fylkeskommuner og private videregående skoler godkjent etter privatskoleloven
Hvor søker man: statsforvalteren i eget fylke
Søknadsfrist: 15. mai for inneværende skoleår
Søknadsskjema: elevskjema (excel) og oppsummeringsskjema (excel)
Rapportering: Ingen, utover de opplysninger som innhentes i forbindelse med søknad om statstilskudd.

Tilskuddet skal bidra med finansiering til fylkeskommuner som har opplæringsforpliktelser i henhold til § 6-3 i opplæringsloven. Ordningen gjelder også for private videregående skoler godkjent etter friskoleloven, som gir opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Hvis skolen oppfyller kriteriene for tilskudd til opplæring i samisk, kan opplæringen gis som fjernundervisning.

Tilskuddet skal benyttes til opplæring av elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (samisk 2/samisk 3/samisk 4) etter læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk.

Søknad

Fylkeskommuner og private skoler som oppfyller disse kravene kan søke statsforvalteren i eget fylke innen 15. mai for inneværende skoleår. Elevlister med telledato 2. mai legges ved søknaden (se skjema i boks ovenfor).

Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt statsforvalteren i eget fylke.

Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes med en timesats per fylke og per private videregående skole. Telledato er 2. mai.

Det gis tilskudd

  • for 50 klokketimer per elev/lærling for de 20 første elevene/lærlingene
  • for 25 klokketimer per elev/lærling for elevtall over 20

Tilskuddet blir utbetalt i to like deler i juni og oktober.