Tilskudd til opplæring i samisk i videregående

Tilskuddet skal bidra til at elever får opplæring i samisk i videregående opplæring.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Fylkeskommuner
  • Frittstående videregående skoler godkjent etter friskoleloven.

Om ordningen  

Tilskuddet skal bidra med finansiering til fylkeskommuner som har opplæringsforpliktelser i henhold til § 6-3 i opplæringsloven.

Ordningen gjelder også for frittstående videregående skoler godkjent etter friskoleloven, som gir opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Hvis skolen oppfyller kriteriene for tilskudd til opplæring i samisk, kan opplæringen gis som fjernundervisning.  

Tilskuddet skal benyttes til opplæring av elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (samisk 2/samisk 3/samisk 4) etter læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk.

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Er du en

  • fylkeskommune som gir opplæring i samisk

 eller en

  • frittstående videregående skole godkjent etter friskoleloven som gir opplæring i samisk

kan du sende søknad om tilskudd til statsforvalteren i eget fylke innen 15. mai for inneværende skoleår. Elevlister med telledato 2. mai legges ved søknaden.

Skjema finner du her: elevskjema og oppsummeringsskjema

Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt statsforvalteren i eget fylke.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes med en timesats per fylke og per frittstående videregående skole. Telledato er 2. mai.

Det gis tilskudd

  • for 50 klokketimer per elev/lærling for de 20 første elevene/lærlingene
  • for 25 klokketimer per elev/lærling for elevtall over 20

Tilskuddet blir utbetalt i to like deler i juni og oktober.

3. Dette må du rapportere

Det er ingen spesielle krav til rapportering ut over de opplysninger som innhentes i forbindelse med søknad om statstilskudd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!