Midler til utstyr for programmering i skolen

Skoleeiere kan søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet. Rammen er på inntil 20 millioner kroner årlig over fem år.

Hvem kan søke: skoleeiere
Hvor søker man: Utdanningsdirektoratet
Søknadsfrist: 13. mai 2022
Søknadsskjema:

Rapporteringsfrist: 1. april 2023. Skjema for rapportering publiseres i januar 2023.

Tilskuddsordningen er for offentlige skoleeiere og skoleeiere etter friskoleloven som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering.

Programmering inngår i LK20 og LK20S som en del av fagene matematikk, naturfag, kunst og håndverk og musikk, men kan inngå i flere fag. Kompetanseheving i programmering kan derfor være relevant for lærere i mange ulike fag og på ulike trinn og sees i sammenheng med fagfornyelsen og digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen.

Hva kan det søkes om midler til

Tilskuddet skal benyttes til utstyr for programmering til bruk i klasserommet. Utstyret skal styrke arbeidet med programmering i skolen.

I utgangspunktet kan skoleeier søke midler til alle typer utstyr, slik som digitale enheter for programmering, roboter og tilleggsutstyr for å arbeide med programmering i skolefag. Eksempler på tilleggsutstyr kan være mikrokontrollere, sensorer, elektronikk og utstyr for digital fabrikasjon.

Tilskuddsordningen er ikke til for å søke om midler til generelt IKT-utstyr til skolene. Tilskuddet kan heller ikke benyttes til andre formål enn innkjøp av utstyr.

Kriterier for tilskudd

Skoleeiere som søker om tilskudd, må enten ha gjennomført kompetanseheving eller ha konkrete planer for kompetanseheving for ansatte på sine skoler.

Kompetansehevingen skal være i programmering eller ha hovedtyngde i programmering. Det betyr at studier som for eksempel «IKT for lærere» og «PfDK» ikke nødvendigvis kvalifiserer. Her må skoleeier gjøre en vurdering av det programmeringsfaglige innholdet, og Utdanningsdirektoratet kan be om dokumentasjon eller gjøre stikkprøvekontroll ved behov.

Kompetansehevingen må enten bestå av studiepoenggivende videreutdanning eller etterutdanning av minimum 40 timers varighet.

Slik søker du

Det er skoleeier som må sende inn søknaden. Søknaden skal inneholde:

 • beskrivelse av gjennomførte og/eller planlagte tiltak for kompetanseheving av lærere i programmering
 • hvilket utstyr det søkes om midler til
 • budsjett
 • hvordan utstyret skal brukes i opplæringssituasjonen (fagdidaktisk) knyttet til programmering

Hvordan vurderer vi søknadene?

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Midlene vil bare bli tildelt skoleeiere som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen.

Vi vektlegger følgende, i prioritert rekkefølge:

 • skoleeiere som ikke har fått tilskudd tidligere
 • skoleeiere som har fått tilskudd tidligere, men lavt beløp i snitt per skole
 • skoleeiere som har gjennomført kompetansehevingstiltak prioriteres fremfor skoleeiere som ikke har gjort det
 • skoleeiere som gjennomfører kompetansehevingstiltak og prosjekter som favner en høy andel av pedagogisk personale/skoler

Utdanningsdirektoratet kan også velge å prioritere

 • skoleeiere med innovative og nyskapende prosjekter
 • søknader om utstyr til undervisning i fellesfag 1.–10. trinn og vgs

Geografisk spredning vil også vektlegges i den helhetlige vurderingen av søknadene.

Utdanningsdirektoratet har en budsjettramme på 20 millioner kroner og kan ikke overskride denne. Hvis summen av søknadene overskrider denne rammen, prioriterer vi søknadene ut fra vurderingskriteriene og prioriteringene. Prosjekter som oppfyller kriteriene, vil kunne få avslag på grunn av dette.

Søkere vil få svar på søknaden senest 27. august.

Rapportering

Skoleeiere som får innvilget tilskudd skal rapportere på hvordan midlene er benyttet innen 1. april 2023.

Rapporten skal inneholde

 • en beskrivelse av tiltaket
 • egenevaluering av måloppnåelse
 • en redegjørelse for bruk av midler

Utdanningsdirektoratet kan føre kontroll med at midlene er benyttet slik det ble beskrevet i søknaden (Beviligningreglementet § 10). Hvis midlene ikke er benyttet på denne måten kan Utdanningsdirektoratet kreve hele eller deler av tildelingen tilbakebetalt.