Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Tilskuddet skal bidra til å dekke kostnadene som fylkeskommunene har til opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Hvem kan motta tilskudd?

 • Fylkeskommuner - tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, herunder driftsutgifter og etter søknad også til førstegangsanskaffelse av undervisningsutstyr.
 • Statsforvalteren i Vestland –  tilskudd til forskning og utvikling (FOU) i opplæring innen kriminalomsorgen og koordinering av ressurser knyttet til Desktop for skolen (DFS)

Om ordningen

Målet med tilskuddsordningen er at innsatte som ikke har fullført grunnskolen eller videregående skole, og som har rett til og ønsker slik opplæring, skal få det. I tillegg skal løslatte kunne fullføre opplæring som er påbegynt under soning.

Opplæringen skal knyttes til kompetansemål fra læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 og opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Målgruppen er innsatte i fengsel, domfelte under straffegjennomføring, løslatte og domfelte under friomsorgens ansvar og løslatte som fullfører opplæring påbegynt under soning.

For å motivere flest mulig til å delta i opplæring, og for å sikre at ulike grupper av innsatte også skal ha et opplæringstilbud, er det en målsetting å gi kortere kompetansegivende opplæringstilbud som samsvarer med læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Fylkeskommunene organiserer og driver opplæringen innenfor kriminalomsorgen i sitt fylke, og i samarbeid med kriminalomsorgen, jf. opplæringsloven § 13-3.

Tilskuddet skal bidra til å dekke:

 • kostnadene fylkeskommunene har til opplæring innenfor kriminalomsorgen.
 • utgiftene som Statsforvalteren i Vestland har i forbindelse med forskning og utvikling (FOU) knyttet til opplæring innenfor kriminalomsorgen og ansvaret med koordinering av ressursene knyttet til Desktop for skolen (DFS).

Opplæringen innenfor kriminalomsorgen er lagt opp på samme måte som skolevirksomheten i det offentlige. Undervisningen i fengslene er i hovedsak organisert ved at en lokal videregående skole har en avdeling/filial i fengselet. Lærerne i fengslene er formelt ansatt ved den lokale videregående skolen, og det er også denne skolen som utsteder vitnemål til elevene/deltakerne i fengselet. Opplæringen ved oppfølgingsklassene utenfor fengslene er underlagt det samme administrative systemet som skoleavdelingene innenfor fengslene.

Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for forvaltning av tilskuddsordningen. 

Statsforvalteren i Vestland er delegert det koordinerende ansvaret for å:

 • samarbeide med justissektoren og delta i koordineringsgruppen for opplæring innenfor kriminalomsorgen
 • arbeide for faglig og pedagogisk utvikling innen og på tvers av sektorene
 • koordinere og sikre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og nettverk. Dette omfatter fylkeskommuner, universitet/høyskoler, fagmiljøer og andre aktuelle organisasjoner
 • delta i samarbeid omkring forskning på fagområdet
 • arbeide for faglig og pedagogisk samarbeid i internasjonale nettverk

Statsforvalteren i Vestland har egen nettside for opplæring i kriminalomsorgen

Lov og regelverk

Opplæringsloven § 13-2a

1. Før du mottar tilskudd

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet er budsjettstyrt og blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet blir fastsatt etter vedtak i Stortinget.

Hovedtildelingen til fylkeskommunene fastsettes på grunnlag av antall soningsplasser i det enkelte fylke. I tillegg får fylkeskommuner med særskilt tildelte oppgaver til opplæring innenfor kriminalomsorgen tilskudd for tilbudene om:

 • ungdomsenhet
 • oppfølgingsklasser
 • enhet for tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning (TAFU)
 • enhet for narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

Ressursrammen for tilskudd til ungdomsenhet, TAFU og ND fastsettes av Statsforvalteren i Vestland i samarbeid/dialog med Utdanningsdirektoratet.

Ressursrammen for tilskudd til oppfølgingsklasser er fastsatt til 5 prosent av bevilgningen på tilskuddsposten. Utdanningsdirektoratet kan, i samarbeid med Statsforvalteren i Vestland, justere denne avsetningen dersom aktivitetsnivået tilsier det. Tilskuddet fordeles på grunnlag av oppfølgingsklasser og soningskapasitet.

80 prosent av tilskuddet utbetales i budsjettåret i to terminer med tilnærmet like beløp – innen 10. mai og innen 10. oktober. Resterende 20 prosent utbetales innen 10. februar påfølgende år.

3. Dette må du rapportere

Fylkeskommunene skal rapportere følgende til Statsforvalteren i Vestland: 

 • antall elever/deltakere
 • antall elever/deltakere i ungdomsenheter
 • antall elever/deltakere i enheter for tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning (TAFU)
 • antall elever/deltakere i enheter for nrkotika-program med domstolskontroll (ND)
 • antall elever/deltakere i oppfølgingsklasser 

Rapporteringen skal synliggjøre måloppnåelse og samtidig danne kunnskapsgrunnlag for det koordinerende arbeidet. Rapporteringen skal også vise at tilskuddsmottaker har gitt et opplæringstilbud som er i tråd med innretningen for ordningen og at tilskuddsmottaker dermed har vært tilskuddsberettiget

Statsforvalteren i Vestland skal publisere årlige tilstandsrapporter på bakgrunn av rapporteringen fra fylkeskommunene.