Tilskudd til utstyr og læringsarenaer på 5.–10. trinn

I 2024 er det bevilget 127 mill. kroner til å stimulere til mer praktisk, variert og relevant læring på 5.–10. trinn. Alle kommuner som ønsker å forbedre sine praktiske læringsarenaer kan søke om tilskudd.

Hvem kan søke: Kommuner som oppfyller kriteriene for ordningen (se nedenfor)

Søknadsfrist: 20. mars 2024

Her søker du: elektronisk søknadsskjema

Om ordningen

I forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om 5.–10. trinn er det jf. Prop 1 S (2023-2024) bevilget 127 millioner kroner til å støtte opp under og realisere potensialet i det nye læreplanverket og stimulere til mer praktisk, variert og relevant læring på 5.–10. trinn.

Det gis tilskudd til kommuner som ønsker å forbedre sine praktiske læringsarenaer, hvor målgruppen er elever og lærere på 5.–10. trinn i offentlig grunnskole.

Hvem kan få tilskudd?

Alle kommuner inviteres til å søke om tilskudd. Kommunene som søker og har en plan for bruk av tilskuddet, vil motta tilskudd i tråd med fordelingsnøkkelen.

Kommunen kan selv beslutte fordeling av midlene mellom sine skoler. Målgruppen er 5.–10. trinn, men tiltakene kan også komme elever på andre trinn til gode.

Slik søker du

Du finner lenke til søknadsskjema øverst på siden.

Søknader mottatt etter søknadsfristen blir ikke vurdert.

Tildeling

Kommunene må i søknaden bekrefte at de vil oppfylle vilkårene for å få tilskudd og kort beskrive planen for bruken av tilskuddet.

Tilskuddet kan brukes til:

  • utstyr som styrker de praktiske sidene av de praktiske og estetiske fagene og/eller bidrar til mer praktisk, variert og relevant opplæring i andre fag
  • investeringer i læringsarenaer inne eller ute som fremmer praktisk og variert læring og/eller fysisk aktivitet
  • å inngå samarbeid om utstyr og læringsarenaer mellom grunnskoler og videregående skoler, næringsliv og relevante organisasjoner

Tilskuddet tildeles for ett år av gangen. Kommunen må sende inn ny søknad hvert år.
Tilskuddsbeløpet for hver kommune beregnes ved å dele budsjettet på tilskuddsposten på hver kommunes andel av det totale antall elever på 5.–10. trinn i offentlig grunnskole. Elevgrunnlag per kommune er siste tilgjengelige GSI-tall.

Dersom noen kommuner ikke søker om tilskudd, vil resterende midler bli omfordelt på kommunene som søkte. Kommunene er garantert et minstebeløp på 10 000 kr.

Rapportering

Kommuner skal i utgangspunktet ikke rapportere på bruken av tilskuddet, men må ved henvendelse fra Utdanningsdirektoratet svare ut spørsmål som kan belyse måloppnåelsen.

Opplysninger som kan innhentes for å belyse måloppnåelsen iht. kriteriet for hva tilskuddet kan brukes til.