Studiepermisjon til videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen

Tilskuddsordningen for videreutdanning i kvensk eller finsk for grunnopplæringen skal bidra til å styrke lærernes kompetanse i kvensk eller finsk.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Kommuner, fylkeskommuner og statlige skoler i grunnopplæringen
  • Frittstående grunnskoler og videregående skoler som er godkjent etter friskoleloven

Om ordningen

Opplæringsloven § 2-7 sier at når minst tre elever med kvensk/norskfinsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og Finnmark krever det, har elevene rett til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk. Omfanget av opplæringen i tid og innholdet i opplæringen er fastsatt i forskrifter etter §§ 2-2 og 2-3 i opplæringsloven.

Tilskuddsordningen skal bidra til at lærere i grunnskoler eller videregående skoler får studiepermisjon til videreutdanning i kvensk eller finsk.

Som skoleeier kan du få innvilget refusjon for lønnsutgifter til lærer som får studiepermisjon til videreutdanning i kvensk eller finsk.

Lov og regelverk

Opplæringsloven § 2-7

1. Før du mottar tilskudd

Hvis du er skoleeier som gir opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk, kan du sende søknad til Statsforvalteren i Troms og Finnmark om tilskudd til læreres videreutdanning i kvensk eller finsk. 

Du kan som skoleeier få tilskudd til å gi lærer studiepermisjon i inntil ett år.

For at du kan motta tilskudd, må:

  • lærerens videreutdanning gi kompetanse i kvensk eller finsk
  • læreren ha forpliktet seg overfor deg som skoleeier, til å oppfylle kravet om bindingstid
  • lærerens bindingstid utgjøre det dobbelte av studiepermisjonstiden, men minimum ett år

Du har anledning til å søke om tilskudd for lærer som også tidligere har hatt studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for grunnskolen. Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, kan du ta kontakt med Statsforvalteren i Troms og Finnmark som forvalter tilskuddsordningen.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i grunnlønn for adjunkt med 10 års ansiennitet.

Hvis du får innvilget tilskudd, skal du som skoleeier betale læreren lønn i studiepermisjonstiden. Du må dekke sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg til læreren utover innvilget tilskuddsbeløp. Statsforvalteren fastsetter tilskuddet.

3. Dette må du rapportere

Statsforvalteren fastsetter rapporteringskravene for tilskudd.