Vilkår for bruk

Dataene er lagt ut for viderebruk under Norsk lisens for offentlig data (NLOD). Det betyr blant annet at du har lov til å kopiere og tilgjengeliggjøre, endre og/eller sette sammen med andre datasett, og å benytte datasettet kommersielt.

[In English]

Les grundig alle vilkårene for bruk i den standardiserte lisensen for offentlige data Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Legg spesielt merke til følgende:

 • Utdanningsdirektoratet tar ikke ansvar for konsekvenser som følge av feil i datagrunnlaget/systemet.
 • Utdanningsdirektoratet skal oppgis som kilde ved bruk av data fra tjenesten slik:
  "Inneholder data under NLOD, tilgjengeliggjort på data.udir.no"
 • Du står fritt til utforming, men Utdanningsdirektoratets logo skal ikke benyttes hvis det ikke foreligger særskilt avtale om det.
 • Dataene skal ikke presenteres på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreies eller fremstilles uriktig.

 

 

Carefully read all the conditions of use in the standardized license for Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD).

You are allowed to copy and make available, change and/or merge data sets described here with other data sets, and to use them for commercial purposes.

Note in particular the following:

 • Norwegian Directorate for Education and Training assumes no liability for consequences of errors in the data/system.Norwegian Directorate for Education and Training should be provided as source, using data from the service as follows:
  "Contains data under NLOD, made available on data.udir.no"
 • You are free to design, but the Directorate for Education and Trainin's logo shall not be used if there is no specific agreement about it.
 • The data should not be presented in a way that appears to be deceptive, nor distorted or manufactured improperly.