Veidrifts- og veivedlikeholdsfaget (VOV03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  drift og vedlikehold av veier og annen infrastruktur, arbeide etter tegninger, drifts- og vedlikeholdskontrakter, preaksepterte løsninger og gitte prosesser, velge verktøy og materialer og
  vurdere
  kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet
 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • stille inn maskiner og utstyr og beregne blandingsforhold i væsker og kjemikalier.
 • bruke
  og vedlikeholde maskiner og verktøy etter gjeldende regelverk og med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi
 • gjøre rede for
  og
  bruke
  kvalitetssikringssystemer,
  gjennomføre
  arbeid i tråd med gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet og toleransekrav og
  reflektere
  over konsekvenser av å ikke følge kravene
 • risikovurdere arbeidsoppdrag,
  gjennomføre
  en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser
 • kildesortere,
  vurdere
  muligheten for gjenbruk, håndtere spesialavfall, uønskede planter og organismer, og
  reflektere
  over konsekvenser av feilhåndtering
 • inspisere veinettet, iverksette tiltak tilpasset årstidene, loggføre funn og
  vurdere
  ulike faktorer som kan utløse ras og flom
 • drifte og vedlikeholde kulverter, tunneler, bruer, rekkverk og andre konstruksjoner og
  drøfte
  ulike skader som kan oppstå i konstruksjonene
 • merke veier og
  drøfte
  tiltak som sikrer midlertidig og permanent kjøremønster
 • vurdere
  hvordan temperatur og fuktighet påvirker veidekke, sette i verk tiltak for å sikre friksjon på veien og
  vurdere
  konsekvenser av salting
 • montere, drifte og vedlikeholde veirekkverk i ulike materialer og
  vurdere
  hvordan materialvalg påvirker trafikksikkerheten og kvaliteten og styrken på rekkverket
 • utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk og
  vurdere
  hvilke risikofaktorer som kan påvirke trafikkavviklingen og egen sikkerhet
 • drifte, vedlikeholde og fornye veidekker og
  gjøre rede for
  faktorer som påvirker trafikksikkerheten
 • drifte og vedlikeholde grøntområder, sikre siktsonen i kryss og
  reflektere
  over forholdet mellom estetikk og trafikksikkerhet
 • drifte og vedlikeholde grøfter, stikkrenner, kummer og sandfang og iverksette tiltak som reduserer skader i veikroppen og hindrer vannplaning og grusansamlinger
 • kommunisere med veieiere, kunder, kolleger og andre yrkesutøvere og
  gjennomføre
  tiltak som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse i arbeidsoppdraget
 • bruke
  verne- og sikkerhetsutstyr og
  vurdere
  konsekvensene av feilbruk
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og
  reflektere
  over konsekvenser av støy, vibrasjoner og støveksponering
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget,
  gjøre rede for
  pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og
  reflektere
  over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap
 • utføre grunnleggende førstehjelp

Underveisvurdering