Veidrifts- og veivedlikeholdsfaget (VOV03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge drift og vedlikehold av veier og annen infrastruktur, arbeide etter tegninger, drifts- og vedlikeholdskontrakter, preaksepterte løsninger og gitte prosesser, velge verktøy og materialer og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet
 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • stille inn maskiner og utstyr og beregne blandingsforhold i væsker og kjemikalier.
 • bruke og vedlikeholde maskiner og verktøy etter gjeldende regelverk og med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi
 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, gjennomføre arbeid i tråd med gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet og toleransekrav og reflektere over konsekvenser av å ikke følge kravene
 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser
 • kildesortere, vurdere muligheten for gjenbruk, håndtere spesialavfall, uønskede planter og organismer, og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering
 • inspisere veinettet, iverksette tiltak tilpasset årstidene, loggføre funn og vurdere ulike faktorer som kan utløse ras og flom
 • drifte og vedlikeholde kulverter, tunneler, bruer, rekkverk og andre konstruksjoner og drøfte ulike skader som kan oppstå i konstruksjonene
 • merke veier og drøfte tiltak som sikrer midlertidig og permanent kjøremønster
 • vurdere hvordan temperatur og fuktighet påvirker veidekke, sette i verk tiltak for å sikre friksjon på veien og vurdere konsekvenser av salting
 • montere, drifte og vedlikeholde veirekkverk i ulike materialer og vurdere hvordan materialvalg påvirker trafikksikkerheten og kvaliteten og styrken på rekkverket
 • utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk og vurdere hvilke risikofaktorer som kan påvirke trafikkavviklingen og egen sikkerhet
 • drifte, vedlikeholde og fornye veidekker og gjøre rede for faktorer som påvirker trafikksikkerheten
 • drifte og vedlikeholde grøntområder, sikre siktsonen i kryss og reflektere over forholdet mellom estetikk og trafikksikkerhet
 • drifte og vedlikeholde grøfter, stikkrenner, kummer og sandfang og iverksette tiltak som reduserer skader i veikroppen og hindrer vannplaning og grusansamlinger
 • kommunisere med veieiere, kunder, kolleger og andre yrkesutøvere og gjennomføre tiltak som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse i arbeidsoppdraget
 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere over konsekvenser av støy, vibrasjoner og støveksponering
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap
 • utføre grunnleggende førstehjelp

Underveisvurdering