Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme

  • gåvvidit ietjas nanos bielijt ja ulmusjvuodav ja berustimijt, ja buktet vuojnnet dájt oahppo- ja virggesávadusáj ja iellembierggima gáktuj
  • tjoahkkit, analysierit ja ávkástallat diedojt oahpoj ja bargoj birra
  • åtsådit oahppovejulasjvuodajt iesjguhtik láhkáj, ja tjielggit iesjguhtiklágásj oahpposuorgijt ja makkir virggesuorgijda da máhtti doalvvot
  • åttjudit máhtov barggoiellema birra gå gæhttjaladdá ja åtsåt ja reflektieri gåktu guoddelisvuoda mihttomiere, konjunktuvra ja teknologijja vájkkudi barggomárnánij, virgijda ja barggovuogijda
  • dágástallat ålggodisvuoda vájkkudusájt ja dádjadit bargo økonåvmålasj ja sosiála árvov indivijda ja sebrudagá dásen
  • tjielggit mij ja gut máhttá karrierraválljimij vájkkudit, ja majt dat merkaj ietjas válljimijda
  • åtsådit ja árvvaladdat karrierraválljima perspektijvajt ma sjærvváj guosski
  • vuojnnet vejulasjvuodajt ja duohtan dahkat ietjas idiejajt ja válljimijt, ja reflektierit iehtjádij siegen karrierraválljimij vájkkudusáj badjel
  • åvddånahttet ja adnet háldadimstratesjijjajt háldadittjat målssomijt ja hásstalusájt ma oahppuj ja karrierraj guosski
  • dålkkut virggealmodusájt, tjállet CV:av ja barggoåhtsåmusáv ja åttjudit máhtov gåktu dahkat buorre barggoságájdahttemav

Åhpadattijn árvustallam