Vg3 tannhelsesekretær (TAN03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

 • beskrive
  og drøfte
  hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for tannhelsesekretæren
 • beskrive
  tannhelsesekretærens rolle i tannhelsetjenesten og delta i det tverrfaglige samarbeidet med interne og eksterne aktører
 • vise omsorg, yte service og kommunisere med pasienter og samarbeidspartnere
 • ivareta pasienter med odontofobi og pasienter med ulike traumer
 • informere om pasienters rettigheter og drøfte
  hva samvalg innebærer for pasienten
 • bruke
  korrekt fagterminologi ved journalføring og utarbeiding av planer
 • vise god telefonkultur, kommunisere digitalt og bruke
  nettvett
 • drøfte
  yrkesetiske dilemmaer i yrkesutøvelsen og bruke
  strategier for konflikthåndtering

Underveisvurdering

Standpunktvurdering