Vg3 tannhelsesekretær (TAN03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

  • beskrive og drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for tannhelsesekretæren
  • beskrive tannhelsesekretærens rolle i tannhelsetjenesten og delta i det tverrfaglige samarbeidet med interne og eksterne aktører
  • vise omsorg, yte service og kommunisere med pasienter og samarbeidspartnere
  • ivareta pasienter med odontofobi og pasienter med ulike traumer
  • informere om pasienters rettigheter og drøfte hva samvalg innebærer for pasienten
  • bruke korrekt fagterminologi ved journalføring og utarbeiding av planer
  • vise god telefonkultur, kommunisere digitalt og bruke nettvett
  • drøfte yrkesetiske dilemmaer i yrkesutøvelsen og bruke strategier for konflikthåndtering

Underveisvurdering

Standpunktvurdering