Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie 10. daltesen mænngan

 • seabradahkefaageles vuekieh jïh digitaale vierhtieh jïjtse goerehtimmine, gaavnoeh åehpiedehtedh viehkine digitaale dïrregijstie jïh digkiedidh man faamosne jïh sjiehteles gaavnoeh leah
 • vuarjasjih guktie ovmessie gaaltijh, aaj soptsesh jïh kaarhth, bïevnesh vedtieh akten seabradahkefaageles teeman bïjre jïh ussjedadtedh guktie algoritmh, aktelaaketje gaaltijh jallh faatoes gaaltijh maehtieh mijjen goerkesem baajnehtidh
 • digkiedidh guktie åehpiedehtemh åvtetje aejkeste, heannadimmijste jïh dåehkijste leah almetji vuajnoeh jïh dahkoeh baajnehtamme jïh baajnehtieh
 • goerehtidh guktie teknologije lea jarkelimmiefaktovrine orreme jïh annje lea, jïh digkiedidh dam baajnehtimmiem teknologije lea aktegsalmetjidie, seabradahkese jïh eatnamasse åtneme jïh åtna
 • ussjedadtedh guktie almetjh leah gymhpeme jïh gæmhpoeminie jarkelimmiej åvteste seabradahkesne jïh seamma tïjjen leah geograafeles tsiehkijste jïh histovrijes konteeksteste baajnehtamme jïh annje baajnehtamme sjidtieh
 • viertiestidh guktie politihkeles, geograafeles jïh histovrijen tsiehkieh jieledevuekieh, årromemöönsterh jïh demografijem baajnehtieh ovmessie bieline veartenistie daan biejjien
 • fåantoeh jïh konsekvensh tjïelkestidh vihkeles histovrijes jïh daaletje vigkijste jïh ussjedadtedh mejtie jarkelimmieh såemies eaktojste lin maahteme vigkide jarkelidh
 • fåantoeh jïh konsekvensh tjïelkestidh terrordahkojste jïh åålmegebuvvemistie, goh holocaust, jïh ussjedadtedh guktie ekstreeme vuajnoeh jïh ekstreeme dahkoeh maehtieh heerresovvedh
 • goerehtidh jïh buerkiestidh guktie almetje- jïh aalkoeåålmegereaktah jïh jeatjah gaskenasjonaale latjkoeh jïh laavenjostoe leah vihkeles nasjonaale politihkese, almetji jieliedasse jïh mïrrestallemasse jïh seammavyörtegsvoetese
 • daaroedehtemem saemijste jïh nasjonaale unnebelåhkojste tjïelkestidh jïh ovreaktam mejtie dah leah dååjreme, jïh ussjedadtedh mah konsekvensh daate lea åtneme jïh åtna indivijde- jïh seabradahkedaltesasse
 • ovmessie dimensjovnh buerkiestidh monnehke evtiedimmesne jïh guktie dah sinsitniem baajnehtieh, råajvarimmieh åehpiedehtedh monnehkåbpoe seabradahken åvteste jïh råajvarimmide vuarjasjidh tjoevkesisnie aerpievuekien saemien jieliemijstie
 • vuarjasjidh guktie barkoe, sïjsebaalhka jïh åtnoe maehtieh persovneles ekonomijem, jieledestandaardem jïh jieledekvaliteetem baajnehtidh
 • hedtiej jïh joekehtsvoeti bijjeli ussjedadtedh identiteetine, jieledevuekine, kultuvrevæhtine Saepmesne jïh Saepmien ålkolen, jïh nuepieh jïh haestemh digkiedidh gellievoetesne
 • ussjedadtedh jïjtse digitaale gïeji bijjeli jïh nuepien bijjelen gïejide skubpedh jïh jïjtse jïh mubpiej reaktam vaarjelidh privaate jieliedasse, persovnevaarjelæmman jïh aalkoereaktese
 • ussjedadtedh guktie identiteete, jïjtjeguvvie jïh jïjtse raasth evtiesuvvieh jïh haastasuvvieh ovmessie ektievoetine, jïh raeriestimmieh åehpiedehtedh guktie maahta baajnehtimmiem jïh ovvaajteles heannadimmieh gïetedidh
 • ussjedadtedh mah aktöörh mah faamoem seabradahkesne utnieh daan biejjien jïh guktie dah sijjen vuajnoeh tjïelkestieh
 • ovmessie våaromh digkiedidh digitaale ektiedahkose, jïh ussjedadtedh guktie digitale meatanårrome jïh ektiedahkoe hammoem jïh sisvegem seabrahkedigkiedimmesne baajnehtieh
 • vihkeles laakh, njoelkedassh jïh nåårmh buerkiestidh jïh konsekvenside digkiedidh fïerhten almetjasse jïh seabradahkese jis dejtie mïedtele, åeniebasse jïh guhkiebasse
 • væhtah burkiestidh dejnie politihkeles systeemine jïh tryjjesvoeteseabradahkine Nöörjesne jïh Saepmesne jïh ussjedadtedh vihkeles haestemi bijjeli

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie