Reiseliv og språk (RSP01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter reiseliv og språk 2

  • reflektere over organisasjonens, ledelsens og personalets rolle i utviklingen av reiselivsprodukter
  • presentere aktuelle hendelser og analysere mulige konsekvenser disse har for reiselivet
  • drøfte hvordan verdiskaping i reiselivet påvirker samfunnet på mikro- og makronivå
  • drøfte hvordan bærekraftprinsipper kan brukes i utvikling av destinasjoner
  • drøfte hvordan reiselivsvirksomheters ulike interne og eksterne arbeidsbetingelser påvirker deres strategiske valg innenfor markedsføring
  • drøfte verdien av og bruke kulturkunnskap i ulike reiselivssammenhenger
  • analysere og vurdere hvordan globalisering, bærekraftig utvikling og andre aktuelle utviklingstrekk påvirker reiselivsnæringen
  • vurdere destinasjoners konkurransefortrinn
  • gjøre rede for nasjonale og internasjonale reisemotiver, reisemønstre og reisetrender før og nå og drøfte hvordan disse påvirkes av utviklingstrekk i samfunnet
  • vurdere hva som kjennetegner innovative og bærekraftige reiselivsprodukter

Underveisvurdering

Standpunktvurdering