Vg3 reiselivsfaget (RLV03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • vurdere
  nasjonale og globale trendar og faktorar som påverkar reiselivet, og foreslå tiltak som kan bidra til ein berekraftig vekst
 • presentere
  eiga verksemd med vekt på forretningsplanen og
  reflektere
  over korleis berekraftsperspektivet er sikra
 • presentere
  dei ulike avdelingane og arbeidsoppgåvene i verksemda og korleis desse påverkar samhandling, heilskapleg drift og utvikling
 • drøfte
  og
  presentere
  korleis samarbeid mellom ulike aktørar i reiselivsbransjen kan bidra til innovasjon og styrkje heilskaplege reiselivsprodukt
 • planleggje
  og
  utvikle
  heilskaplege reiselivsprodukt og
  vurdere
  tiltak som sikrar ei berekraftig ressursutnytting
 • planleggje
  ,
  gjennomføre
  og
  vurdere
  sals- og marknadsaktivitetar for verksemda
 • vurdere
  inntektene og kostnadene til verksemda og
  gjere greie for
  korleis desse påverkar lønnsemda
 • berekne pris og
  presentere
  tilbod på ulike reiselivsprodukt
 • gjere greie for
  prisdifferensieringar i reiselivsnæringa og
  vurdere
  moglege konsekvensar av prisdifferensiering
 • utforske
  og
  presentere
  kva det inneber å respektere og
  forstå
  ulike kulturar, og ta omsyn til kulturforskjellar i møte med kollegaer, besøkjande, gjester og andre samarbeidspartnarar
 • tilpasse kommunikasjonen og utøvinga av servicerolla til ulike arbeidssituasjonar
 • utforske
  og formidle kunnskap om norsk og samisk kultur og om aktuell lokal historie, lokal kultur og lokale attraksjonar
 • presentere
  ein destinasjon på norsk og engelsk
 • reflektere
  over vertskapsrolla og anvende tiltak som kan auke totalopplevinga for gjestene
 • bruke
  kundeoppfølgingssystema i verksemda, og
  presentere
  korleis desse kan brukast i kampanjar og kundedialog og til å byggje kundelojalitet
 • bruke
  reservasjonssystema og betalingsløysingane til verksemda og utføre valutaberekningar
 • følgje retningsliner og lovverk og
  bruke
  dei interne rutinane i verksemda ved behandling av reklamasjonar og klagar
 • gjennomføre
  førstehjelp,
  bruke
  beredskapsplanane til verksemda og
  reflektere
  over eiga rolle og eige ansvar i konflikt- og nødssituasjonar
 • gjere greie for
  helse, miljø- og sikkerheitstiltak i verksemda og for eiga rolle og eige høve til å medverke i arbeidet med helse, miljø og sikkerheit
 • utforske
  og
  presentere
  område og regelverk innanfor helse, miljø og sikkerheit
 • reflektere
  over etiske retningslinjer og verdiar i verksemda og følgje desse i ulike arbeidssituasjonar
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og
  gjere greie for
  pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren

Undervegsvurdering