Vg3 produksjonsteknikkfaget (PRT03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver ut fra produksjonsordrer, kvalitetskrav og gjeldende retningslinjer
 • gjennomføre en risikoanalyse, reflektere over resultatet, registrere avvik og foreslå tiltak
 • utarbeide og bruke en produksjonsplan ut fra en produksjonsordre
 • gjennomføre oppstarts- og nedstengingsprosedyrer på produksjonsmaskiner og -utstyr og stille inn produksjonsparametre
 • sette i drift og optimalisere produksjonsprosessen ut fra hensynet til effektivitet og bærekraftig ressursutnyttelse
 • vurdere produksjon og omstilling knyttet til forbedring, lønnsomhet og miljø
 • behandle biprodukter i tråd med bedriftens system for kildesortering og avfallshåndtering
 • registrere produksjonsdata i bedriftens produksjonsstyringssystem
 • tolke og bruke bedriftens kvalitetsstyringssystem og gjennomføre kvalitetstester og kvalitetskontroller
 • gjøre rede for bedriftens organisering og etiske retningslinjer og utføre arbeid i tråd med bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsregler
 • gjennomføre forebyggende vedlikehold, inspeksjoner og feilsøking etter instruks, og rapportere feil og avvik
 • gjennomføre og dokumentere periodisk vedlikehold etter leverandørens spesifikasjoner og interne prosedyrer
 • reflektere over hvordan bedriftens valg knyttet til produksjonsprosessen kan påvirke bærekraften til bedriften og samfunnet
 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering