Vg3 produksjonsteknikkfaget (PRT03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  arbeidsoppgaver ut fra produksjonsordrer, kvalitetskrav og gjeldende retningslinjer
 • gjennomføre
  en risikoanalyse, reflektere
  over resultatet, registrere avvik og foreslå tiltak
 • utarbeide og bruke
  en produksjonsplan ut fra en produksjonsordre
 • gjennomføre
  oppstarts- og nedstengingsprosedyrer på produksjonsmaskiner og -utstyr og stille inn produksjonsparametre
 • sette i drift og optimalisere produksjonsprosessen ut fra hensynet til effektivitet og bærekraftig ressursutnyttelse
 • vurdere
  produksjon og omstilling knyttet til forbedring, lønnsomhet og miljø
 • behandle biprodukter i tråd med bedriftens system for kildesortering og avfallshåndtering
 • registrere produksjonsdata i bedriftens produksjonsstyringssystem
 • tolke
  og bruke
  bedriftens kvalitetsstyringssystem og gjennomføre
  kvalitetstester og kvalitetskontroller
 • gjøre rede for
  bedriftens organisering og etiske retningslinjer og utføre arbeid i tråd med bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsregler
 • gjennomføre
  forebyggende vedlikehold, inspeksjoner og feilsøking etter instruks, og rapportere feil og avvik
 • gjennomføre
  og dokumentere
  periodisk vedlikehold etter leverandørens spesifikasjoner og interne prosedyrer
 • reflektere
  over hvordan bedriftens valg knyttet til produksjonsprosessen kan påvirke bærekraften til bedriften og samfunnet
 • gjøre rede for
  partssamarbeidet i bedriften og reflektere
  over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering