Programmering og modellering X (PRM01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter programmering og modellering X

  • utvikle matematiske modellar gjennom ein strukturert modelleringsprosess
  • lage og utforske matematiske modellar for dynamiske system
  • utvikle heilskaplege og strukturerte program
  • bruke, utleie og lage algoritmar som kan brukast til modellering, og vurdere gyldigheita av disse algoritmane
  • vurdere og bruke strategiar for testing, feilsøking og feilhandtering
  • bruke matematiske modellar for å simulere verkelege system og vurdere om modellane er gyldige
  • utforske, arbeide med og visualisere målte og simulerte data ved hjelp av programmering
  • planleggje, utføre, drøfte og presentere eit sjølvstendig modelleringsarbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering