Politikk og menneskerettigheter (POS05‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • vurdere
  informasjon for å
  analysere
  faglige spørsmål og problemstillinger
 • bruke
  statsvitenskapelige teorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og problemstillinger
 • reflektere
  over hva det innebærer å være medborger,
  sammenligne
  ulike staters styreform og
  analysere
  demokratiets utvikling og utfordringer
 • utforske
  og
  analysere
  nasjonale og internasjonale saker eller konflikter i et statsvitenskapelig perspektiv
 • gjøre rede for
  maktforhold, konfliktdimensjoner og kanaler for politisk innflytelse i det norske politiske systemet og
  drøfte
  hvordan dette kommer til uttrykk i praktisk politikk
 • bruke
  samfunnsvitenskapelig metode for å
  analysere
  og
  drøfte
  velgeratferd og politisk deltakelse
 • utforske
  ,
  analysere
  og
  drøfte
  dagsaktuelle problemstillinger knyttet til bærekraft og fordeling
 • drøfte
  rettighetene til urfolk og minoriteter nasjonalt og internasjonalt og problemstillinger knyttet til politisk innflytelse
 • vurdere
  menneskerettighetenes betydning for demokratiet og velferdsstaten
 • vurdere
  folkerettens rolle og betydning nasjonalt og internasjonalt
 • utforske
  institusjoner og aktører som overvåker og håndhever menneskerettighetene, og
  drøfte
  forholdet mellom statlig, mellomstatlig og overstatlig myndighetsutøvelse
 • gjøre rede for
  det norske politiske systemet lokalt og nasjonalt og
  drøfte
  hvilke utfordringer det norske demokratiet står overfor
 • utforske
  og
  drøfte
  hvordan det internasjonale politiske systemet håndterer problemstillinger knyttet til krig og fred, sikkerhet, samarbeid og konfliktløsing

Underveisvurdering

Standpunktvurdering