Politikk og menneskerettigheter (POS05‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
 • bruke statsvitenskapelige teorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og problemstillinger
 • reflektere over hva det innebærer å være medborger, sammenligne ulike staters styreform og analysere demokratiets utvikling og utfordringer
 • utforske og analysere nasjonale og internasjonale saker eller konflikter i et statsvitenskapelig perspektiv
 • gjøre rede for maktforhold, konfliktdimensjoner og kanaler for politisk innflytelse i det norske politiske systemet og drøfte hvordan dette kommer til uttrykk i praktisk politikk
 • bruke samfunnsvitenskapelig metode for å analysere og drøfte velgeratferd og politisk deltakelse
 • utforske, analysere og drøfte dagsaktuelle problemstillinger knyttet til bærekraft og fordeling
 • drøfte rettighetene til urfolk og minoriteter nasjonalt og internasjonalt og problemstillinger knyttet til politisk innflytelse
 • vurdere menneskerettighetenes betydning for demokratiet og velferdsstaten
 • vurdere folkerettens rolle og betydning nasjonalt og internasjonalt
 • utforske institusjoner og aktører som overvåker og håndhever menneskerettighetene, og drøfte forholdet mellom statlig, mellomstatlig og overstatlig myndighetsutøvelse
 • gjøre rede for det norske politiske systemet lokalt og nasjonalt og drøfte hvilke utfordringer det norske demokratiet står overfor
 • utforske og drøfte hvordan det internasjonale politiske systemet håndterer problemstillinger knyttet til krig og fred, sikkerhet, samarbeid og konfliktløsing

Underveisvurdering

Standpunktvurdering