Sosialkunnskap (POS02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • finne og
  vurdere
  informasjon for å
  analysere
  faglige spørsmål og problemstillinger
 • vurdere
  ulike samfunnsvitenskapelige metoder og teorier og
  bruke
  disse til å
  utforske
  egne problemstillinger og
  gjennomføre
  undersøkelser
 • gjøre rede for
  ulike institusjoner, politisk styring, prinsipper og verdier i velferdsstaten og
  drøfte
  utfordringer ved velferdsstatens framtid og bærekraft
 • drøfte
  årsaker til sosial ulikhet, marginalisering og utenforskap og
  vurdere
  konsekvenser for individ og samfunn
 • gjøre rede for
  ulike perspektiver på sosialisering og
  drøfte
  hvordan sosialiseringen har endret seg over tid
 • utforske
  ulike perspektiver på kjønn og identitet og
  reflektere
  over holdninger til egen og andres identitet
 • utforske
  sammenhenger mellom velferdsforskjeller og sosiale problemer og
  drøfte
  konsekvenser for individ og samfunn
 • gjøre rede for
  ulike typer sosiale problemer og
  vurdere
  forebyggende tiltak
 • utforske
  inkludering på ulike nivåer i samfunnet og
  vurdere
  tiltak som kan bidra til inkludering i arbeidslivet og velferdssamfunnet
 • vurdere
  hvordan menneskerettighetene har påvirket den norske velferdsstaten, og
  drøfte
  hvordan menneskerettighetene ivaretas i Norge
 • gjøre rede for
  sentrale behov i barne- og ungdomsårene og
  vurdere
  sammenhengen mellom behovsdekning, velferd og livsmestring
 • gjøre rede for
  ulike former for vold og trakassering og
  drøfte
  konsekvenser av vold og trakassering på individ- og samfunnsnivå
 • vurdere
  hvordan ulike kriser kan håndteres på individ- og samfunnsnivå

Underveisvurdering

Standpunktvurdering