Vg3 pølsemakerfaget (PMF03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere produksjon ut fra resept, råvarevalg, produksjonsmetode og gitte kriterier
 • gjennomføre mottakskontroll og lagerrullering og vurdere sammenhengen mellom vareflyt, svinn og ressursutnyttelse
 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med virksomhetens rutiner og regelverk, og gjøre rede for konsekvenser av avvik
 • forstå og arbeide i tråd med kvalitetssystemer og reflektere over hvor viktig dette arbeidet er for virksomheten, kundene og samarbeidspartnerne
 • vurdere kvalitet på råvarer og anvende ulike behandlingsteknikker, konserveringsmetoder og prosesser og forklare hvordan disse påvirker kvaliteten på sluttproduktet
 • gjøre rede for slakteskrottens anatomi og gjenkjenne og beskrive ulike kjøttråvarer og biprodukter
 • gjøre rede for kjøttets egenskaper og sammensetning og forklare ulike kjemiske reaksjoner som skjer under produksjon og konservering
 • bruke ulike salte-, røyke-, koke- og tørkemetoder og forklare hvordan de påvirker produktenes egenskaper
 • produsere deiger og farser og gjøre rede for prosessen og hva som påvirker kvaliteten
 • stoppe pølser og forklare hvilke metoder og tarmer som benyttes til ulike produksjoner
 • utvikle og justere resepter og gjøre rede for hvordan råvarer, hjelpe- og tilsetningsstoffer og produksjonsmetoder påvirker produkt, næringsinnhold og økonomi
 • reflektere over hvordan ønskede og uønskede mikroorganismer kan påvirke forskjellige kjøttprodukter, og gjøre rede for tiltak for å styre forekomsten
 • gjøre rede for og følge rutiner for skadedyrbekjempelse i virksomheten
 • bruke verktøy, maskiner og utstyr på en kvalifisert måte, utføre forebyggende daglig vedlikehold og gjøre rede for konsekvenser ved avvik
 • følge rutiner og regler for helse, miljø og sikkerhet, bruke verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, kunne utføre førstehjelp og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gjennomføre beregninger og enkle kalkulasjoner i forbindelse med produksjon, produktutvikling og omsetning og drøfte faktorer som påvirker virksomhetens økonomiske resultater
 • anvende emballerings- og lagringsmetoder og gjøre rede fro hvordan dette påvirker kvalitet og ressursutnyttelse
 • følge krav og rutiner for merking og sporing og gjøre rede for over konsekvenser ved avvik
 • gjøre rede for og håndtere avfall i virksomheten og reflektere over hvordan avfall og utslipp påvirker miljøet
 • utvikle fagidentitet gjennom å bruke faguttrykk og tilegne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståelig med kolleger, kunder og samarbeidspartnere
 • utvikle faglige ferdigheter, arbeide effektivt og reflektere over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbedringsarbeid i virksomheten
 • drøfte etiske dilemmaer ved produksjon og omsetning av kjøtt- og pølseprodukter og gjøre bevisste og bærekraftige valg
 • reflektere over og gjøre bevisste valg med tanke på svinn, økonomi og bærekraftig utvikling i forbindelse med produksjon og emballering av kjøtt- og pølseprodukter
 • gjøre rede for rammevilkår, lover og forskrifter og forklare hvilken rolle tilsynsmyndighetene har overfor virksomheten
 • reflektere over hvordan samhandling i et faglig og kollegialt yrkesfellesskap kan fremme likeverd og likestilling
 • beskrive virksomhetens mål og historie og reflektere over hvordan dette påvirker daglig drift
 • gjøre rede for virksomhetens organisering, arbeidstaker og arbeidsgivers rettigheter og plikter, hvordan partene i arbeidslivet samarbeider, og hvordan dette bidrar til å utvikle et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering