Vg3 platearbeiderfaget (PLA03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  og gjennomføre
  arbeidsoppgaver i tråd med tegninger, prosedyrer, standarder og sikkerhetsdatablader
 • gjøre rede for
  , planlegge
  og utføre arbeidet i tråd med krav til helse, miljø og sikkerhet
 • bruke
  rapporter og skjemaer i tråd med arbeidsoppgaver
 • registrere avvik og foreslå korrigerende tiltak
 • gjøre rede for
  økonomiske og miljømessige konsekvenser knyttet til valg av metode og materialer
 • forklare og bruke
  bedriftens kvalitetssikringssystem
 • anvende
  metoder for sporbarhet for plater, profiler, rør og utstyr
 • utføre stropping og anhuking i tråd med gjeldende regelverk
 • velge og bruke
  sikkerhetsutstyr, verneutstyr og arbeidstøy tilpasset arbeidsoppdraget og reflektere
  over konsekvenser ved å ikke bruke
  dette
 • gjennomføre
  kildesortering og avfallshåndtering i tråd med bedriftens instruks
 • vurdere
  og velge materialer ut fra tegninger og spesifikasjoner
 • legge inn forbøying og avstiving og gjøre rede for
  deformasjoner og sveisekrymp
 • beregne materialbruk og sveisekrymp og utbedre deformasjon
 • demontere, reparere og rette opp komponenter og konstruksjoner
 • bearbeide og klargjøre stålplater, profiler og rør i tråd med arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • gjennomføre
  sveis i tråd med sveiseprosedyrer og spesifikasjoner
 • utføre varmebehandling og nedkjøling og forklare hvordan det påvirker materialer
 • forklare metoder for korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling av ulike materialer
 • bruke
  analoge og digitale verktøy og måleutstyr i tråd med arbeidsoppgavene
 • bruke
  manuelle og CNC-styrte maskiner
 • planlegge
  og gjennomføre
  forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr
 • gjøre rede for
  partssamarbeidet i bedriften, og reflektere
  over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv.

Underveisvurdering