Vg2 industriteknologi (PIN02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teknologi

 • bruke maskiner og utstyr til å bearbeide aktuelle materialer i tråd med gjeldende helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner og sørge for orden og renhold på arbeidsplassen
 • montere, sette i drift og feilsøke automatiserte hydraulikk- og pneumatikkanlegg etter spesifikasjoner
 • montere, sette i drift og feilsøke maskiner og utstyr i en produksjonsprosess
 • bruke og velge målemetode og måleutstyr i samsvar med arbeidsoppgaver og vurdere måleresultater i henhold til toleranser
 • planlegge og gjennomføre praktiske arbeidsoppgaver i både kjente og ukjente sammenhenger
 • bruke digitale verktøy til å utarbeide modeller, tegninger, skjemaer, arbeidsbeskrivelser og kvalitetssikringssystemer i planlegging og produksjon
 • forklare og bruke riktig bearbeidingsmetode ut fra materialer, arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • programmere, simulere og drifte styrte produksjonsmaskiner
 • forklare og bruke ulike metoder og teknikker for overflatebehandling
 • anvende sammenføyningsmetoder etter instruksjoner og arbeidsbeskrivelser
 • håndtere gasser og kjemikalier i henhold til sikkerhetsdatablader
 • vurdere og beskrive bruksområder, egenskaper og kombinasjoner for aktuelle materialer
 • utarbeide rapporter og skjemaer knyttet til arbeidsoppgaver og vurdere resultatet av eget arbeid
 • anvende program for simulering og styring av robot og automasjon
 • bruke additiv tilvirkning for å løse læringsoppdrag
 • beskrive og reflektere over betydningen av resirkulering og materialgjenvinning
 • samarbeide med elever, kunder, leverandører og medarbeidere om arbeidsoppdrag
 • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering