Lïerehtimmien aarvoevåaromeBijjemes bielie

Skuvle edtja sov praksisem tseegkedh aarvoej nïlle mah ööhpehtimmielaaken åssjeleparagraafesne.