vg2 overflateteknikk (OFT02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter helse, miljø og sikkerheit

 • planleggje og gjennomføre arbeid for å unngå skadar på menneske, materiell og miljø i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerheit og reflektere over konsekvensane av å ikkje følgje regelverket
 • rekne ut areal og materialforbruk i tråd med arbeidsbeskrivingar ved hjelp av analogt og digitalt utstyr
 • drøfte ulike løysingar som påverkar miljøet og bidreg til reduserte kostnader for kunden
 • drøfte kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap og beskrive kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i arbeidslivet
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp, bruke personleg verneutstyr og reflektere over konsekvensane av støy, vibrasjonar og støveksponering for yrkesutøvaren
 • bruke teikningar, standardar, spesifikasjonar, prosedyrar og arbeidsbeskrivingar
 • dekkje til og maskere underlag og detaljar som ikkje skal overflatebehandlast
 • førebyggje, identifisere og utbetre målingsfeil og vurdere konsekvensane av avvik
 • bruke stigar, arbeidsplattformer og stillas og setje i verk tiltak for å redusere risiko ved arbeid i høgda
 • gjere greie for korleis ulike kjemikalium og belegg opptrer i samspel med kvarandre, og beskrive dei ulike prosessane for tørking og herding
 • kjeldesortere og handtere kjemikalium etter gjeldande regelverk, oppfylle substitusjonsplikta og reflektere over konsekvensane av feilhandtering
 • skjere ut sjablongar, maskering, tekst og symbol digitalt
 • gjere greie for kvalitetssikringssystem og dokumentere eige arbeid
 • reflektere over fordeler og ulemper ved ulike entrepriseformer
 • planleggje prosjekt, berekne kostnader og drøfte faktorar som påverkar lønnsemda til bedrifta

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering