vg2 overflateteknikk (OFT02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter forbehandling og påføring

 • måle klimatiske forhold og vurdere
  korleis fukt og ventilasjon påverkar sluttresultatet og levetida
 • rekne ut areal og materialforbruk i tråd med arbeidsbeskrivingar
 • vurdere
  og velje produkt ut frå eigenskapar, eksponeringsmiljø og levetid
 • beskrive
  korleis fargar blir oppfatta under ulike lysforhold
 • utforske
  fargelære, blande fargar og forstå
  fargekodane i fargesystema RAL og NCS
 • vurdere
  om underlaget tilfredsstiller gjeldande krav til underlag før påføring av måling eller anna belegg
 • forbehandle på uorganiske og organiske underlag etter spesifiserte krav
 • blåsereinse stål og vurdere
  korleis blåsemidla påverkar overflatene
 • velje og bruke
  kjemikalium til forbehandling og påføring og reflektere
  over konsekvensane av feilbruk
 • førebyggje og identifisere korrosjon og ròte og gjere greie for
  konsekvensane for materiale og underlag
 • bruke
  sprøyteutstyr og handverktøy til å påføre måling, sparkel og belegg
 • leggje, tettskjere og sveise belegg
 • tapetsere og drøfte
  korleis underlaget og ulike typar tapet påverkar resultatet
 • bruke
  foliering til belegging, korrosjonsvern og dekor
 • halde ved like verktøy og påføringsutstyr

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering