Morsmål språklige minoriteter (NOR08‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter nivå 2

 • delta i samtaler og diskusjoner, begrunne egne synspunkter og gi konstruktive tilbakemeldinger på andres synspunkter
 • lytte til, forstå og gjengi innhold i egnede tekster
 • bruke ord og begreper som er sentrale for fagstoff på trinnet og gjengi innholdet i faglige tekster
 • tilpasse språk til samtalepartner og bruke ulike tiltaleformer
 • bruke fagspråk for å samtale om sentrale likheter og ulikheter mellom morsmålet og norsk
 • bruke ordbøker og andre oppslagsverk
 • lese og forstå noen egnede litterære tekster i ulike sjangre, gjenkjenne noen språklige virkemidler og reflektere rundt og sammenligne ulike tekster
 • lese og forstå ulike fagtekster og kjenne til og benytte ulike lesestrategier
 • kjenne til sentrale regler for rettskriving og tegnsetting på morsmålet
 • skrive tekster i ulike sjangre og bearbeide tekster etter tilbakemeldinger
 • orientere seg i faglige kilder og vise til kilder i egne tekster
 • bruke digitale ressurser på morsmålet og på norsk i kommunikasjon og følge regler for personvern
 • reflektere over sin egen og andres flerspråklige situasjon og språklige utvikling i et flerkulturelt samfunn
 • kjenne til grunnleggende sider ved kulturen i land der morsmålet brukes, og sammenligne med norsk kultur

Underveisvurdering