Morsmål språklige minoriteter (NOR08‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter nivå 1

 • samtale om kjente emner, ta ordet etter tur og gi tilbakemeldinger på andres ytringer
 • lytte til,
  forstå
  og gjengi innhold i egnede tekster og bearbeide tekster gjennom lek og dramatisering
 • utvikle
  et grunnleggende faglig ordforråd og
  forstå
  og
  bruke
  ord og begreper som er sentrale for trinnets lærestoff
 • kjenne til grunnleggende grammatiske begreper og
  bruke
  dem til å snakke om morsmålets grunnleggende strukturer, og om likheter og forskjeller mellom morsmålet og norsk
 • lære seg å lese på morsmålet og
  forstå
  sammenhengen mellom talespråk og skriftspråk
 • utvikle
  leseglede gjennom å lese egnede tekster med sammenheng og forståelse og
  reflektere
  over innholdet
 • kjenne til noen grunnleggende regler for tegnsetting og rettskriving
 • skrive enkle fortellende og beskrivende tekster og utforme enkle sammensatte tekster
 • bruke
  grunnleggende tekstbehandlingsprogram
 • bruke
  flerspråklige digitale læringsressurser og digitale ressurser på morsmål og norsk i kommunikasjon, og kjenne til grunnleggende regler for nettvett
 • samtale om viktige høytider, tradisjoner og skikker i land der morsmålet brukes, og i Norge
 • reflektere
  over sin egen flerspråklige situasjon og språklige utvikling i et flerkulturelt samfunn

Underveisvurdering